307082
DziśDziś174
WczorajWczoraj265
TygodniowoTygodniowo1516
MiesięcznieMiesięcznie174
ŁacznieŁacznie307082

DOSKONALENIE PŁYWANIA DLA MŁODZIEŻY


                                 ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA OD 7 WRZEŚNIA 2015r.
                              
                  
                   DOSKONALENIE PŁYWANIA DLA MŁODZIEŻY
              
 
                                                              

                                        w każdy poniedziałek i środę o godz. 17.00
!!!

                                                                     Karnety do nabycia w sekretariacie pływalni  (I piętro pok. nr 105)

                                                                             od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.
                                                                                       

                                                                                              REGULAMIN  ZAJĘĆ

DOSKONALENIA  PŁYWANIA DLA MŁODZIEŻY

W BOLESŁAWIECKIM PARKU WODNYM ORKA

 Cele podjętych działań:

 

 1. Działalność promocyjna Bolesławieckiego Parku Wodnego Orka w zakresie upowszechniania zagadnień kultury fizycznej oraz promocji krytej pływalni.
 2. Działalność w zakresie doskonalenia pływania młodzieży.
 3. Rozwijanie zainteresowań sportami wodnymi w szczególności pływaniem i przeciwdziałanie patologii społecznej.

 

Założenia regulaminowe:

 1. Organizatorem zajęć jest Bolesławiecki Park Wodny Orka.
 2. Instruktor prowadzi zajęcia z grupą liczącą maksymalnie 15 osób.
 3. Zajęcia są przeznaczone  dla młodzieży  w wieku od 12 do 18 lat.
 4. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra  instruktorska według własnego programu nauczania.
 5. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po jednej godzinie lekcyjnej.
 6. Podstawą uczestnictwa w zajęciach jest zakup miesięcznego karnetu zakupionego przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w danym miesiącu (cena karnetu uzależniona jest od ilości lekcji  w miesiącu  – 15 zł / 1h - minimum 6 zajęć)  lub biletu jednorazowego wstępu, o ile będą jeszcze miejsca w grupie (zakup bezpośrednio przed zajęciami – 20zł/1h).
 7. W przypadku zakupu karnetu  dla rodzeństwa przewidziane są rabaty: 2 osoby – 15%,  3 osoby i więcej 25%.
 8. Cena wstępu obejmuje 60 – minutowy pobyt na pływalni, w tym 45- minutową lekcję pływania oraz 15 minut na przebranie i wysuszenie się.
 9. W przypadku nieobecności uczestnika kursu podczas zajęć grupowych nie ma możliwości ich odrobienia –lekcja przepada. Niewykorzystane zajęcia pozostające na karnecie są do wykorzystania przez dowolną osobę jako indywidualne wejście na basen bez instruktora na 1h, według pkt 7 regulaminu ogólnego pływalni (termin wykorzystania do końca następnego miesiąca od daty zakupu karnetu).
 10. W razie nieodbycia się zajęć z przyczyn obiektywnych leżących po stronie organizatora, kurs zostanie przedłużony o taką samą ilość jednostek lekcyjnych.
 11. Organizator zajęć zastrzega sobie prawo do zmiany Instruktora prowadzącego zajęcia.
 12. Na zajęciach obowiązuje strój przylegający do ciała oraz zalecane jest pływanie w czepku i okularach.
 13. Każdy uczestnik przed rozpoczęciem zajęć zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach podpisane przez rodzica bądź opiekuna prawnego.
 14. Za bezpieczeństwo grupy podczas zajęć odpowiada instruktor grupy.
 15. Organizatorzy zajęć nie ponoszą odpowiedzialności za utracone mienie pozostawione w szatni oraz na terenie basenu.
 16. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania ogólnego regulaminu krytej pływalni
  w Bolesławcu (regulamin dostępny w holu pływalni lub na stronie www.orkaboleslawiec.pl).
 17. W przypadku zakłócania przez uczestnika zajęć porządku podczas nauki, instruktor ma prawo wyłączenia go z zajęć bez zwrotu poniesionych kosztów.

                                                                                   /-/   Prezes Zarządu Krytej Pływalni Sportowo-Rekreacyjne j w Bolesławcu Sp. z o.o.

       

                  

 

REGULAMIN - DOSKONALENIE PŁYWANIA DLA MŁODZIEŻY

joomla template 1.6