ZAMIEJSCOWY OŚRODEK DYDAKTYCZNY BOLESŁAWIEC

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ im. Stanisława Staszica
w Krakowie


zaprasza na zaoczne studia inżynierskie I-stopnia

Akademia Górniczo-Hutnicza zajmuje wysokie DRUGIE miejsce wśród działających obecnie w Polsce uczelni technicznych.

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Bolesławcu powstał
w wyniku porozumienia pomiędzy AGH a Gminą Miejską Bolesławiec i Powiatem Bolesławieckim.

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki - jako jedyny
w kraju! - kształci słuchaczy w zakresie technologii przetwarzania surowców mineralnych w szeroko rozumiane tworzywa ceramiczne, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania surowców wtórnych, co jest istotne ze względów ekologicznych.

Proponuje studia na kierunku - Technologia Chemiczna, specjalność - Ceramika i szkło.

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska jest jedynym
w Polsce ośrodkiem, kształcącym specjalistów z zakresu geologii i geofizyki stosowanej. Studia mają charakter interdyscyplinarny, gdyż geologia, geofizyka i inne nauki
o Ziemi mają charakter przyrodniczy, natomiast stosowane metody i proponowane rozwiązania problemów praktycznych należą do zakresu nauk technicznych i ścisłych.

Oferuje studia na kierunku - Górnictwo i Geologia, specjalności - Geologia górnicza, Geologia i prospekcja złóż, Kamień i kamieniarstwo w architekturze i budownictwie.

 

Absolwenci naszych studiów mogą znaleźć zatrudnienie przede wszystkim:
- w zakładach przemysłowych, w których prowadzone
są prace związane z planowaniem, projektowaniem
i kierowaniem wszelkiego rodzaju pracami geologicznymi, geofizycznymi, hydrogeologicznymi, geologiczno-inżynierskimi,
- firmach obsługujących zakłady górnicze wszystkich typów,
- zakładach związanych z przemysłem przetwórczym (przemysł materiałów budowlanych),
- w zakładach wytwarzających ceramikę użytkową
i ozdobną, materiały ogniotrwałe, porcelanę czy w hutach szkła,
- ze względu na szeroki zakres przedmiotów podstawowych absolwenci studiów są przygotowani
do podjęcia pracy w laboratoriach przemysłowych
i badawczo-rozwojowych,
- studia przygotowują również do podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej (firmy inżynierskie, zakłady ceramiczne i szklarskie, zakłady jubilerskie, biura turystyczne itp.).

Poniżej zdjęcia z inauguracji zamiejscowego ośrodka dydaktycznego Akademii Górniczo - Hutniczej w Bolesławcu.

Siedziba Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Bolesławiec
59-700 Bolesławiec,
ul. Tyrankiewiczów 11


Strona główna | Rekrutacja | Dziekanat | Plan nauczania | Linki