INFOLINIA

dla Beneficjentów

75 736 50 00

helpdesk @ um.boleslawiec.pl

Jednostka realizująca 

Urząd Miasta Bolesławiec

 

 

 

KIOSK Z PRACA

 

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie

,,Be Fair – Internet jako dobro wspólne”

 

I.                   Postanowienia ogólne

 

§ 1

Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa i proces rekrutacji do projektu ,, Be Fair – Internet jako dobro wspólne” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, oś priorytetowa 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki”, oraz budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec.

 

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1. Projekcie - należy prze to rozumieć że jest to projekt o nazwie ,, Be Fair – Internet jako dobro wspólne”,

2.Beneficjencie Ostatecznym - należy przez to rozumieć osobę, która została wybrana  w procesie rekrutacji do otrzymania wsparcia, (tj. komputera z dostępem do Internetu), zgodnie z niniejszym Regulaminem,

3.Realizatorze projektu – należy przez to rozumieć Gminę Miejską Bolesławiec.

4. Koordynatorze Projektunależy przez to zrozumieć osobę wybraną w drodze zapytania

ofertowego pn. "Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu"

5. Komisji Rekrutacyjnej - składającą się z pracowników Urzędu Miasta Bolesławiec, pracowników Zespołu Projektowego  oraz pracowników MOPS,

6. Sprzęt komputerowy – sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem,

7. Regulaminie – należy rozumieć niniejszy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

 

 

§ 3

 

1. Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego (co oznacza brak dostępu do Internetu) mieszkańców Gminy Miejskiej Bolesławiec, poprzez zapewnienie dostępu do Internetu dla określonej poniżej grupy osób - Beneficjentów Ostatecznych z 200 gospodarstw domowych, przez okres realizacji projektu tj. do 36 miesięcy  plus 5 lat po jego zakończeniu dla zachowania trwałości projektu.

2. Projekt będzie obejmował następujące typy działań:

1) Rekrutację uczestników projektu – Beneficjentów Ostatecznych. Rekrutacją objęci są mieszkańcy Bolesławca spełniający kryteria przedstawione w ogłoszeniu o naborze beneficjentów i zamieszkujący w obszarze, na którym istnieją techniczne możliwości dostarczenia usług dostępu do Internetu.

2) dostarczenie i instalację sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na miejscu   w 200 gospodarstwach domowych, w których zamieszkuje osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie, dostarczenie Internetu przez okres realizacji projektu tj. do 36 miesiecy plus 5 lat po zakończeniu jego realizacji. Udostępnienie sprzętu komputerowego będzie realizowane na zasadzie umowy użyczenia sporządzonej pomiędzy Realizatorem projektu (Gminą Miejską Bolesławiec ) a Beneficjentem Ostatecznym (osobą wybraną w wyniku rekrutacji), a w przypadku osób niepełnoletnich lub w przypadku osoby niepełnoletniej rodzica bądź opiekuna prawnego. Umowa użyczenia sporządzona będzie na okres do 36 miesięcy plus 5 lat od planowanej daty przekazania sprzętu komputerowego tj.  październik / listopad 2013 r.(przesunięcie terminu przekazania sprzętu komputerowego może nastąpić w przypadku przedłużających się procedur rekrutacji do projektu oraz procedur przetargowych wyłonienia dostawcy sprzętu oraz dostawcy Internetu),

3) szkolenia z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z Internetu,

4) opieka serwisowa sprzętu i oprogramowania,

5) ewentualna modernizacja sprzętu i aktualizacja oprogramowania.

3. Sprzęt komputerowy jest własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec i oddany zostanie do bezpłatnego używania Beneficjentom Ostatecznym na warunkach określonych w niniejszym regulaminie oraz umowie.

 

IV. Proces wdrażania projektu

 

§ 4

1. Beneficjent Ostateczny lub w przypadku osoby niepełnoletniej, rodzic bądź opiekun prawny podpisze Umowę użyczenia oraz regulamin uczestnictwa w projekcie, w którym zobowiąże się w szczególności do:

1) nieodpłatnego przyjęcia do użytkowania przez okres do 36 miesięcy plus 5 lat  liczonego najpóźniej od planowanej daty październik / listopad 2013 r. sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem zwanego dalej sprzętem komputerowym i dostępem do Internetu oraz zobowiąże się do pokrywania kosztów energii elektrycznej koniecznej do pracy oraz pozostałych kosztów związanych z utrzymaniem i używaniem sprzętu komputerowego (przesunięcie terminu przekazania sprzętu komputerowego może nastąpić w przypadku przedłużających się procedur przetargowych wyłonienia dostawcy sprzętu oraz dostawcy Internetu),

2) użytkowania sprzętu komputerowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa   i przyjęcia na siebie pełnej odpowiedzialności za użyczony sprzęt komputerowy,

3) nie instalowania na sprzęcie komputerowym żadnego dodatkowego oprogramowania

4) nie ściągania z Internetu plików, które są chronione prawami autorskimi, w tym w szczególności plików muzycznych i filmowych,

5) nie  wykorzystywania sprzętu  komputerowego do kopiowania danych zawartych na wszelkiego rodzaju nośnikach zewnętrznych, niebędących własnością Beneficjenta Ostatecznego,

6) nie  wykorzystywania sprzętu komputerowego do innych celów niż użytek domowy, w tym nie wykorzystywania do celów prowadzenia działalności gospodarczej lub innych związanych z realizacją obowiązków służbowych Beneficjenta Ostatecznego lub innych osób, które będą korzystać z przedmiotu użyczenia,

7) nie usuwania oznaczeń znajdujących się na wewnętrznej stronie sprzętu komputerowego,

8) nie  ingerowania w integralność warstwy sprzętowej (hardware – urządzenia zainstalowane we wnętrzu obudowy sprzętu) i programowej (software – oprogramowanie, w tym system operacyjny),

9) wykorzystywania sprzętu komputerowego wyłącznie przez Beneficjenta Ostatecznego oraz osoby wspólnie z nim zamieszkujące,

10) dochowania należytej staranności w użytkowaniu powierzonego sprzętu, a w przypadku utraty, jego uszkodzenia lub zniszczenia zobowiązuje się pokryć koszty koniecznych napraw lub też zakupu nowego sprzętu,

11) udostępniania sprzętu na żądanie Realizatora projektu w celu jego serwisowania  i modernizacji, udziału w działaniach kontrolnych przeprowadzanych przez Realizatora projektu,

12) natychmiastowego poinformowania Realizatora projektu o utracie kwalifikowalności do udziału w projekcie poprzez niespełnianie kryterium jakim jest zamieszkiwanie na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec,

13) informowania Realizatora projektu o wszelkich usterkach, awariach lub utracie otrzymanego w używanie sprzętu komputerowego bezpośrednio po zaistnieniu zdarzenia

14) uczestniczenia w szkoleniach związanych z nabyciem umiejętności obsługi komputera   i korzystania z Internetu,

15) obowiązkowego zgłoszenia zamiaru zmiany miejsca zamieszkania, w tym także innego niż  w Gminie Miejskiej Bolesławiec,

16) zwrócić sprzęt po wygaśnięciu umowy w stanie niepogorszonym.

 

 

§ 5

 

Beneficjent Ostateczny zobowiązuje się do dokonywania na własny koszt wszelkich napraw przedmiotu użyczenia nieobjętych gwarancją producenta oraz ubezpieczeniem.

 

§ 6

W przypadku wystąpienia konieczności dokonania naprawy sprzętu komputerowego, w tym naprawy gwarancyjnej Beneficjent Ostateczny zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Użyczającego o jej wystąpieniu, nr tel 75 64 56 564 w dni robocze w godz. od 08:00 do 15:00

oraz adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

V. Rezygnacja oraz wykluczenie z udziału w projekcie

 

§ 7

1. Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie w trakcie jego trwania jest możliwa tylko   w przypadku wystąpienia ważnych okoliczności, które uniemożliwiają uczestnikowi dalszy udział w projekcie.

2. Rezygnacja z udziału w projekcie powinna mieć formę pisemnego oświadczenia i zawierać powody rezygnacji.

3. Realizator projektu podejmuje decyzję o wykluczeniu osoby zakwalifikowanej do udziału w projekcie lub Beneficjenta Ostatecznego z Projektu w następujących przypadkach:

1) Beneficjent utracił prawo do udziału w projekcie poprzez fakt iż przestał zamieszkiwać na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec .

2) Beneficjent Ostateczny zakwalifikowany do udziału w projekcie lub w przypadku osób niepełnoletnich rodzic bądź opiekun prawny odmówi podpisania Umowy użyczenia.

4. Realizator projektu Gminy Miejskiej Bolesławiec może podjąć decyzję o wykluczeniu Beneficjenta Ostatecznego z Projektu w następujących przypadkach:

1) Beneficjent nie uczestniczył w spotkaniach szkoleniowych z zakresu obsługi komputera  i korzystania z Internetu.

2) Beneficjent zbył użyczony sprzęt na rzecz osób trzecich lub dokonał jego zniszczenia.

3) Beneficjent odmawia udostępniania sprzętu na żądanie Realizatora lub odmawia poddania się jego kontrolom.

4) Beneficjent użytkuje sprzęt i korzysta z Internetu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami umowy.

5) W inny sposób rażąco narusza postanowienia umowy użyczenia lub niniejszego Regulaminu.

5. W przypadku złożenia rezygnacji przez uczestnika projektu lub jego wykluczenia w jego miejsce wchodzi kolejna osoba z listy rezerwowej.

 

VI. Pozostałe postanowienia

 

§ 8

1.    Beneficjent Ostateczny oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami Regulaminu uczestnictwa w projekcie i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

2.    Naruszenie niniejszego regulaminu przez Beneficjenta Ostatecznego wiązać się będzie  z natychmiastowym rozwiązaniem umowy oraz koniecznością bezzwłocznego zwrotu przedmiotu użyczenia.

 

§ 9

Niniejszy „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie” zatwierdza oraz zmienia Prezydent Miasta Bolesławiec.