INFOLINIA

dla Beneficjentów

75 736 50 00

helpdesk @ um.boleslawiec.pl

Jednostka realizująca 

Urząd Miasta Bolesławiec

 

 

 

KIOSK Z PRACA

 

Cel projektu

Celem ogólnym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Bolesławiec poprzez  zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu mieszkańcom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności  wraz z przeprowadzaniem działań koordynacyjnych w jednostkach publicznych podległych Gminie Miejskiej Bolesławiec.

Wyznaczono następujące, szczegółowe cele projektu:

  • Budowa światłowodowej  infrastruktury dostępowej do szerokopasmowego Internetu, obejmującej budynki, w których zlokalizowane są mieszkania Beneficjentów Ostatecznych oraz obiekty miejskie, w których planowana jest instalacja Publicznych Punktów Dostępu do Internetu
  • Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla wybranych uczestników projektu
  • Zapewnienie publicznego dostępu do Internetu w wyznaczonych obszarach miasta
  • Przekazanie uczestnikom projektu wiedzy w zakresie korzystania z technologii informacyjnych poprzez szkolenia z obsługi komputera i korzystania z zasobów i możliwości szerokopasmowego Internetu,
  • Wyrównywanie szans w dostępie do Internetu poprzez podjęcie działań koordynujących przez jednostki podległe beneficjentowi.

Osiągnięcie celu bezpośredniego, czyli rezultatu projektu, będzie możliwe poprzez realizację celów pośrednich na poziomie produktu. Wśród owych celów wyróżnić należy:

·         Budowa sieci kablowej warstwy dostępowej,

·         Montaż sprzętu aktywnego rdzenia sieci na bazie standardu Ethernet 1/10G,

·         Adaptacja pomieszczeń w głównym węźle sieci,

·         Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb węzłów dostępowych sieci,

·         Zakup i montaż PIAP,

·         Budowa radiowego systemu dostępowego

·         Wyposażenie aktywne warstwy dostępowej sieci na bazie standardu Ethernet,

·         Wyposażenie Centrum Nadzoru Sieci (CNS),

·         Zakup i uruchomienie oprogramowania na potrzeby sieci,

·         Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla beneficjentów ostatecznych,

·         Przeprowadzenie szkoleń dla beneficjentów ostatecznych.

 

Celem pośrednim projektu na poziomie oddziaływania jest bez wątpienia poprawa konkurencyjności i atrakcyjności miasta oraz podniesienie jakości życia mieszkańców. Realizacja projektu będzie miała również na celu aktywizację gospodarczą regionu w oparciu o wykorzystanie nowoczesnych Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT). Wśród kolejnych celów pośrednich projektu na poziomie oddziaływania wymienić należy:

·         Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców,

·         Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy i życiu mieszkańców,

·         Podniesienie jakości życia mieszkańców,

·         Wyrównywanie dysproporcji lokalnych w zakresie upowszechnienia dostępu do szerokopasmowego Internetu,

·         Upowszechnienie wykorzystania nowoczesnych technologii ICT,

·         Przeciwdziałanie bezrobociu i poprawa warunków lokalnego rynku prac,

·         Zwiększenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców miasta,

·         Przeciwdziałanie ubóstwu i wyrównywanie dysproporcji dochodowych rodzin.