INFOLINIA

dla Beneficjentów

75 736 50 00

helpdesk @ um.boleslawiec.pl

Jednostka realizująca 

Urząd Miasta Bolesławiec

 

 

 

KIOSK Z PRACA

 

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest budowa sieci światłowodowej infrastruktury teleinformatycznej wyposażonej w sprzęt teletransmisyjny służącej realizacji usługi dostępu do Internetu mieszkańcom miasta Bolesławiec zakwalifikowanych do grupy zagrożonej wykluczeniem cyfrowym oraz dla Publicznych Punktów Dostępu do Internetu zlokalizowanych w obiektach jednostek Gminy Miejskiej Bolesławiec.

Zgodnie z harmonogramem projektu realizacja zasadniczej części projektu dotyczącej budowy koniecznej infrastruktury przebiegać będzie w trybie zaprojektuj i wybuduj  - pozwoli to na wyeliminowanie problemów w relacjach projektant  - wykonawca. Na etapie inwestycyjnym nadzór będzie prowadził inżynier kontraktu. Projekt przewiduje zakup 200 zestawów komputerowych dla beneficjentów ostatecznych. Podczas etapu eksploatacji zapewniona będzie stała obsługa sieci poprzez wyspecjalizowaną firmę oraz administratora sieci. W ramach realizacji projektu przewiduje się przeprowadzenie 7 przetargów oraz 3 zapytania ofertowe.

W wyniku realizacji projektu powstanie sieć światłowodowa o długości 14,9 km wraz z niezbędną infrastrukturą zapewniająca długotrwałe użytkowanie, w 31 jednostkach Wnioskodawcy powstaną Publiczne Punkty Dostępu do Internet, zakupione zostanie 200 zestawów komputerowych, które trafią do 200 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Przeszkolonych zostanie 400 osób - mieszkańców gospodarstw zagrożonych z zakresu korzystania z komputera, Internetu i aplikacji biurowych. Dzięki uzupełnieniu projektu o działania koordynujące, rocznie z usług infrastruktury 31 jednostek skorzysta 5000 osób, które również są zagrożone wykluczeniem cyfrowym.

W ramach projektu zostanie przeprowadzona promocja w oparciu o Przewodnik w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu. Działanie informacyjno – promocyjne obejmie montaż tablic informacyjnych, kampanię informacyjną w mediach lokalnych (gazeta, TV lokalna oraz portale internetowe), oznakowanie sprzętu oraz druk ulotek i folderów.

W ramach zapewnienia bezpieczeństwa wykorzystania środków przewiduje się ubezpieczenie powierzonego sprzętu komputerowego od zdarzeń losowych, nieprawidłowego użytkowania, kradzieży itd. Dodatkowo użytkownicy sprzętu komputerowego będą w razie potrzeby kontrolowani odnośnie prawidłowości użytkowania sprzętu. Administrator będzie miał możliwość sprawdzania czasu w jakim dany komputer nie jest używany. W przypadku gdy dany komputer nie będzie podłączony do sieci przez dłuższy czas do takiego gospodarstwa będzie wysyłana kontrola monitorująca zaistnienie takiej sytuacji. W przypadku nieprawidłowego korzystania ze sprzętu komputerowego zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Miejską Bolesławiec a osobą korzystająca ze sprzętu, zestaw komputerowy zostanie odebrany. W przypadku braku sprzętu zostaną zawiadomione organy ścigania oraz firma ubezpieczająca sprzęt. Udostępniany Internet będzie filtrowany w celu uniemożliwienia nielegalnego pobierania danych chronionych prawem oraz wchodzenia na strony z treściami zakazanymi (jest to istotne ze względu na udział w projekcie dzieci).

W trakcie realizacji projektu mogą wystąpić czynniki negatywnie wpływające na jego efektywność i prawidłowe wykorzystanie efektów. Takim czynnikiem może być problem z rekrutacją osób z grupy docelowej. W zapewnieniu prawidłowej rekrutacji niezbędnym elementem będzie zaangażowanie służb socjalnych Gminy, które wybiorą osoby mające uzyskać dostęp do Internetu. Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na efektywność projektu jest rezygnacja beneficjentów ostatecznych z korzystania z Internetu w ramach projektu. W takim przypadku Gmina stworzy listę rezerwową, z której będzie można rekrutować następne osoby. Zagrożeniem dla realizacji projektu jest również możliwość wystąpienia awarii powodującej przerwanie dostępu do Internetu. Sposobem na eliminację tego zagrożenia będzie stałe dbanie o infrastrukturę sieci przez wyspecjalizowaną firmę oraz administratora sieci.

Udział w projekcie wezmą gospodarstwa domowe z terenu miasta Bolesławiec z podziałem na następujące grupy docelowe:

Ø  gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej (Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. oraz program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”), borykające się między innymi z następującymi dysfunkcjami: ubóstwem, sieroctwem, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą, przemocą w rodzinie, bezradnością w sprawach opiekuńczo – wychowawczych: gospodarstwa z 1 i więcej dzieci, niepełnosprawni, gospodarstwa jedno i wieloosobowe bez dzieci,

Ø  gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymywania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych (Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r.), pobierających świadczenia rodzinne i opiekuńcze w tym: zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia
pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

Ø  osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.

Liczebność grupy objętej pomocą społeczną (w tym niepełnosprawni z orzeczeniem w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym 70):

Ø  z jednym dzieckiem – 88,

Ø  z dwojgiem dzieci – 75,

Ø  z 3 i więcej dzieci  - 80

Ø  jednoosobowe - 48

  Wyżej wymienione rodziny są ubogie i nie stać ich dostęp do Internetu. Sytuacja ta szczególnie dotyka dzieci z tych rodzin, które nie maja możliwości uzyskiwania informacji potrzebnych w kształceniu czy też nie mogą komunikować się z rówieśnikami. Problem ten dotyka także osoby dorosłe, począwszy od braku umiejętności posługiwania się komputerem, kończąc na uniemożliwieniu edukacji (e-lerning) i aktywnemu poszukiwaniu pracy. Dla osób niepełnosprawnych  wykluczenie cyfrowe nie pozwala na podjęcie pracy na odległość, która jest obecnie szybko rozwijającą się formą zatrudnienia.

Wybór technologii i rozwiązań wykorzystywanych w projekcie oparty będzie na zasadzie neutralności technologicznej tak aby nie faworyzować jakiejkolwiek z konkurencyjnych technologii.

Wszelkie działania inwestycyjne podejmowane w ramach realizowanego projektu będą się odbywały zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U.
z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późniejszymi zmianami) zapewniając równość w uzyskiwaniu zamówień publicznych. Zastosowanie procedury przetargowe (opierające się na prawie krajowym i wspólnotowym) zgodne będą m. in. z następującymi zasadami:

Ø  przejrzystości,

Ø  jawności prowadzonego postępowania,

Ø  ochrony uczciwej konkurencji,

Ø  swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług,

Ø  równości szans wykonawców na rynku ofert (w szczególności upublicznienia oferty, dostępu do informacji o ofercie, minimalnej ilości ofert, analizy ofert, równego
i niedyskryminacyjnego traktowania wykonawców oraz pisemności postępowania).