833465
DziśDziś209
WczorajWczoraj238
TygodniowoTygodniowo1676
MiesięcznieMiesięcznie1676
ŁacznieŁacznie833465

.

Artykuły

regulamin

1. Kort do squasha jest integralną częścią pływalni i obowiązują na nim przepisy regulaminu ogólnego pływalni oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.

2. Kort jest otwarty codziennie w godzinach 800-2200.

3. Zabrania się przebywania na terenie kortu poza wyznaczonymi godzinami otwarcia.

4. W przypadku organizowania imprez sportowych lub zajęć zorganizowanych kierownictwo obiektu ma prawo do zmiany harmonogramu korzystania z kortu.

5. Każda osoba korzystająca z kortu jest zobowiązana do zapoznania się
z przepisami regulaminu oraz podporządkowania się jego zapisom
i poleceniom obsługi.

6. Kort jest przeznaczony do indywidualnej rekreacji oraz prowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych.

7. Wstęp na kort odbywa się po wykupieniu biletu lub karnetu na określoną godzinami tercję. Po upływie tercji użytkownik jest zobowiązany opuścić korty.

8. Bilet upoważnia do jednorazowego wstępu, karnet do wielokrotnego wstępu
w okresie, na który został wydany. Użytkownicy z wykupionymi karnetami mają pierwszeństwo korzystania z kortu.

9. Każdy korzystający z kortu przebywa na nim na własną odpowiedzialność
i ponosi ryzyko związane z uprawianiem sportu.

10. Każda osoba korzystająca z kortu powinna zasięgnąć opinii lekarza odnośnie ewentualnych przeciwwskazań zdrowotnych.

11. Z kortu mogą korzysta samodzielnie osoby, które:

-  ukończyły 18 lat – na własną odpowiedzialność,

-  młodsze pod opieką pełnoletniego opiekuna i na jego odpowiedzialność,

12. Z kortu należy korzystać w stroju oraz obuwiu sportowym (czystym, na płaskiej podeszwie, nie pozostawiającym podczas użytkowania zabrudzeń, rys itp. - wymaga się obuwia o jasnej podeszwie). Ze względów higienicznych wskazane jest posiadanie ręcznika.

13. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się używanie okularów ochronnych podczas gry.

14. Zmiana ubrania wierzchniego na strój sportowy odbywa się w szatni.

15. Przed wyjściem z szatni należy sprawdzić, czy szafka została zamknięta.
Za rzeczy pozostawione w szafkach pieniądze i przedmioty wartościowe kierownictwo obiektu nie ponosi odpowiedzialności.

16. Użytkownicy będą wpuszczani na korty nie później niż 70 minut przed ich zamknięciem.

17. O wszelkich sytuacjach wypadkowych, zagrażających życiu i zdrowiu użytkowników oraz nieprawidłowej pracy urządzeń należy bezwzględnie powiadomić personel obiektu

18. Zabronione jest wszelkie postępowanie zagrażające bezpieczeństwu własnemu lub innych użytkowników kortu oraz przepisom sanitarno-higienicznym w szczególności:

 • przebierania się poza szatnią,
 • wchodzenia w innym stroju i obuwiu niż sportowe,
 • wnoszenie i spożywanie napojów alkoholowych oraz środków odurzających,
 • żucie gumy i spożywanie pokarmów,
 • wnoszenie opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, broni oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,
 • zaśmiecanie i zanieczyszczanie terenu kortu,
 • niszczenie urządzeń i wyposażenia kortu,
 • wnoszenie przedmiotów utrudniających komunikację,
 • hałasowanie, przeszkadzanie innym osobom przebywającym na terenie kortu
 • przystępowania do gry bez rozgrzewki,
 • granie z nie spiętymi długimi włosami oraz z biżuterią i ozdobami, mogącymi spowodować uszkodzenie ciała,
 • celowe uderzanie ciałem lub rakietą w ściany a w szczególności, tylną szklaną ścianę kortu,
 • korzystanie ze sprzętu sportowego oraz wyposażenia kortu niezgodnie                                z ich przeznaczeniem,

19. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

20. Na terenie kortu nie zapewnia się stałej opieki medycznej. W celu uzyskania pierwszej pomocy przedlekarskiej należy zgłosić się do obsługi. Osoba, której udzielono pomocy przedlekarskiej zobowiązana jest do podania danych personalnych w celu prowadzenia rejestru zdarzeń.

21. Osoby przebywające na terenie obiektu i naruszające regulamin, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w obiekcie, nie stosujące się do zaleceń  obsługi mogą zostać usunięte z terenu obiektu.

22. Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie lub urządzenia obiektu ponoszą   odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

23. Obowiązkiem korzystających z obiektu jest odpowiednie zabezpieczenie  pozostawianych rzeczy osobistych. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe w tym zakresie.

24. Rzeczy znalezione na terenie obiektu należy przekazać obsłudze kortu. Rzeczy znalezione wydaje się po ich identyfikacji przez właściciela w okresie do trzech tygodni od daty znalezienia.

25. O innych sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decydują przepisy ogólne oraz kierownictwo spółki, które nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje powstałe w wyniku korzystania z kortu lub nie stosowania się do zasad gry w squasha oraz za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z nie przestrzegania niniejszego regulaminu.

joomla template 1.6