O NAS
Stowarzyszyszenie Osób Niepełnosprawnych istnieje od 18 sierpnia1997r.

 
 

O nas


Stowarzyszenie Osob Niepełnosprawnych w Bolesławcu powstało w 1997roku ,z inicjatywy grupy osób i Pana Zbigniewa Kurasza, który był pierwszym i najdłużej dotychczas urzędującym prezesem SON-u. Do dnia dzisiejszego pan Kurasz uczestniczy w życiu Stowarzyszenia będąc jego członkiem i jednocześnie członkiem sekcji tenisa stołowego niepełnosprawnych zawodników.
Drugim bardzo ważnym dla rozwoju SON-u prezesem , był nieżyjący już pan Andrzej Caban.
Człowiek całkowicie oddany ludziom pokrzywdzonym przez los, o których sprawy zabiegał do końca pokonując własne choroby.
Stowarzyszenie działa w oparciu o Statut, a członkowie Zarządu pracują nieodpłatnie-jako wolontariusze. Zgodnie ze statutem do Stowarzyszenia mogą należeć;
-osoby niepełnoletnie  -za zgodą i pod opieką opiekunów prawnych
-osoby pełnoletnie – z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności
-osoby wspierające-bez orzeczeń ( bez prawa wyborczego)
-członkowie zwyczajni-pełne prawa w tym wyborcze.
Warunkiem wstąpienia do SON-u jest we wszystkich przypadkach podpisanie deklaracji ,oraz
opłacenie składki w wysokości 25 zlotych rocznie.

CELE STATUTOWE


-organizowanie i popularyzowanie idei czynnego uczestnictwa w kulturze fizycznej, sporcie, rehabilitacji zdrowotnej młodzieży i dorosłych, zdrowych i niepełnosprawnych oraz tworzenie warunków dla integracji i wyrównywania szans życiowych dla obu środowisk.
-likwidację barier psychologiczno-społecznych poprzez uświadamianie pełnosprawnej społeczności problematyki dotyczącej osób niepełnosprawnych i kształtowanie partnerskich postaw między tymi grupami
-współdziałanie z organizacjami społecznymi, religijnymi, administracji państwowej, placówkami służby zdrowia i innymi organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.
-udzielanie pomocy interwencyjnej w załatwianiu indywidualnych spraw członków Stowarzyszenia.

CELE STATUTOWE REALIZUJEMY POPRZEZ:


-organizowanie imprez kulturalnych—zabawy, spotkania, pikniki, opera,operetka
-popularyzowanie czynnych form kultury fizycznej-zajęcia na krytych basenach,wycieczki
krajoznawczo-turystyczne, zawody tenisa stołowego ,lokalne ,krajowe
i międzynarodowe.
-pomoc interwencyjna zarówno finansowa jak i w zakresie poradnictwa.
-dopłaty do turnusów( najbiedniejsi)i do przejazdów na turnusy rehabilitacyjne dla wszystkich
członków SON-u
-pozyskiwanie sponsorów
OBECNY Zarząd działa od trzech lat ,podejmując się pracy w najtrudniejszym okresie istnienia
SON-u. Dzisiaj możemy powiedzieć,że odnieśliśmy sukces. Potrafiliśmy zainteresować naszymi działaniami społecznośc lokalną i podwoiliśmy liczbę naszych członków.
Obecnie jest nas 350 osób, w tym Koło Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie, które znalazło swój BAJKOWY DOMEK w II Środowiskowym Domu Samopomocy również na ulicy Parkowej.
Współpracujemy z władzami lokalnymi w kierunku poprawy życia osób niepełnosprawnych
i niesprawnych ze względu na podeszły wiek .
Oprócz działań statutowych szukamy darczyńców i sponsorów.
Dzięki takim działaniom mogliśmy przeprowadzić akcję ,, Zdrowe Zęby'', która objęła również Gminę Nowogrodziec,Gromadka i Osiecznicę.Dzięki sponsorowi przekazaliśmy nieodpłatnie kilka
tysiecy past do zębów ośrodkom pomocy i naszym członkom. Akcję planujemy kontynuować w roku bieżącym.
Nasz społeczna praca została dostrzeżona i doceniona przez władze lokalne.
Prezes Stowarzyszenia w 2009 roku została odznaczona tytułem Wolontariusza Roku Powiatu Bolesławieckiego. Na ten sukces pracowali wszyscy członkowie Zarządu , jak mówi sama Pani Prezes.
Nie spoczywamy na laurach, pracujemy dalej a program na 2010r mamy bogaty.

Zapiszcie się do nas. W grupie rażniej, kto jest już z nami ten wie.

ZARZĄD SON-u 

Valid XHTML & CSS | Design by: LernVid.com