7 maja 2013 r. w Sali Rajców w Bolesławcu dwudziestu jeden przedstawicieli samorządów z terenu powiatu bolesławieckiego, lubańskiego, lwóweckiego i zgorzeleckiego podpisało Porozumienie  o współpracy na rzecz rozwoju społeczno – gospodarczego Zachodniego Obszaru Integracji.

 

Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju społeczno – gospodarczego Zachodniego Obszaru Integracji zawarte zostało pomiędzy: Powiatem  Lubańskim , Powiatem Zgorzeleckim, Miastem  i Gminą Bogatynia, Gminą Bolesławiec, Gminą Miejską Bolesławiec, Gminą Gromadka, Miastem i Gmina Leśna, Gminą  Lubań, Gminą Miejską Lubań, Miastem i Gminą Lwówek Śląski, Miastem i Gminą Nowogrodziec, Miastem i Gminą Olszyna, Gminą Osiecznica, Miastem i Gminą Pieńsk, Gminą Siekierczyn, Gminą Sulików, Gminą Warta Bolesławiecka, Miastem i Gminą Węgliniec, Gminą Miejską Zawidów, Gminą Zgorzelec, Gminą Miejską  Zgorzelec.

Samorządy, które przystąpiły do porozumienia reprezentują blisko 260 tysięcy mieszkańców. Porozumienie oparte jest na partnerstwie i współdziałaniu dla zrównoważonego rozwoju całego obszaru. Deklarowane płaszczyzny współpracy to:

- wspieranie rozwoju przedsiębiorczości poprzez działania edukacyjne i infrastrukturalne,

- współdziałanie w realizacji programów edukacyjnych i szkoleniowych,

- wspieranie aktywności społecznej, promocja ekonomii społecznej i rozwoju kadr sektora organizacji pozarządowych,

- wspieranie wdrażania innowacyjnych technologii, szczególnie w sektorze MŚP,

- współdziałanie w aktywizacji osób starszych,

- współdziałanie w rewitalizacji obszaru,

- podnoszenie atrakcyjności turystycznej obszaru, promocja lokalnych produktów,

- promocja obszaru,

- współdziałanie w tworzeniu komunikacyjnej spójności obszaru i jego dostępności zewnętrznej,

- współdziałanie w opracowywaniu i realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych.

W celu efektywnego realizowania deklarowanych płaszczyzn współpracy  Strony Porozumienia  przystępują do opracowania i wdrażania Strategii Rozwoju Zachodniego Obszaru Integracji i Programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Gmin i Powiatów Zachodniego Obszaru Integracji na lata 2014 – 2020. W ramach realizacji przedmiotu porozumienia opracowane zostaną dokumenty, które pozwolą wystąpić do Zarządu Województwa Dolnośląskiego o przekazanie, w formie delegacji, części zadań w zakresie zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020.

Prezydentowi Miasta Bolesławiec powierza się koordynację działań zmierzających do opracowania i wdrożenia Strategii Rozwoju Zachodniego Obszaru Integracji i Programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Zachodniego Obszaru Integracji, polegających na:

- koordynacji prac Stron Porozumienia,

- zbieraniu i opracowywaniu materiałów wyjściowych do projektu Strategii Rozwoju Zachodniego Obszaru Integracji i Programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Zachodniego Obszaru Integracji,

- reprezentowaniu Stron Porozumienia w kontaktach z instytucjami zewnętrznymi w sprawach związanych z opracowaniem i wdrażaniem Strategii Rozwoju Zachodniego Obszaru Integracji i Programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

- zlecaniu czynności technicznych związanych z realizacją przedmiotu porozumienia, takich jak: zatrudnianie personelu i kontraktowanie usług niezbędnych do osiągnięcia celu porozumienia.

Projekt  Strategii Rozwoju Zachodniego Obszaru Integracji i Programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Zachodniego Obszaru Integracji po jego opracowaniu przedłożony zostanie wszystkim radom gmin i powiatów, które są Stronami Porozumienia, do przyjęcia  w formie uchwały.

W ramach realizacji przedmiotu porozumienia powołane zostaną grupy robocze, których zadaniem będzie analizowanie zgromadzonych materiałów wyjściowych do opracowania Strategii Rozwoju Zachodniego Obszaru Integracji i Programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Zachodniego Obszaru Integracji w celu konstruowania konkretnych zapisów dokumentów programowych będących przedmiotem porozumienia:

- grupa robocza składająca się ze Skarbników jednostek samorządu terytorialnego będących Stronami Porozumienia,

- grupa robocza składająca się z Sekretarzy jednostek samorządu terytorialnego będących Stronami Porozumienia.

Strony Porozumienia mogą powołać inne grupy robocze, do których oddelegowane zostaną wskazane przez nich osoby posiadające wiedzę i doświadczenie niezbędne do pracy w takiej grupie.

System wdrażania Programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Zachodniego Obszaru Integracji określony zostanie w  Programie. Koszty związane z realizacją przedmiotu porozumienia  obciążają wszystkie  strony porozumienia. W celu realizacji przedmiotu porozumienia strony porozumienia zobowiązują się do corocznego przekazywania niezbędnych środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z jego realizacją, a ich wysokość wyliczona zostanie według zasady:

- 0,50 zł rocznie od jednego mieszkańca gminy będącej stroną porozumienia,

- w przypadku powiatów, które są stronami porozumienia stawka 0,50 zł rocznie będzie liczona od uśrednionej ilości mieszkańców jednej gminy powiatu, który jest stroną porozumienia,

- liczba mieszkańców stanowiąca podstawę do wyliczenia kosztów partycypacji w kosztach realizacji porozumienia będzie ustalona według informacji Głównego Urzędu Statystycznego o liczbie mieszkańców w gminach i powiatach – stronach porozumienia, na koniec grudnia roku poprzedniego.

Koszty poniesione na realizację przedmiotu porozumienia rozliczone zostaną do końca pierwszego kwartału roku następnego, po roku wniesienia składki. Strony porozumienia przekażą środki finansowe przeznaczone na realizację porozumienia w terminie 30 dni od jego wejścia w życie  na konto Gminy Miejskiej Bolesławiec, a w latach następnych do końca I kwartału.

Sygnatariuszami porozumienia są: Starosta Lubański Walery Czarnecki, Wicestarosta LubańskiKonrad Rowiński, Starosta  Zgorzelecki Artur Bieliński,  Wicestarosta Zgorzelecki Mariusz Tureniec, BurmistrzaMiasta  i Gminy Bogatynia Andrzej Grzmielewicz, Wójt Gminy Bolesławiec  Andrzej Dutkowski, PrezydentMiasta Bolesławiec Piotr Roman, Wójt Gminy Gromadka Dariusz Pawliszczy, Burmistrz Miasta i Gminy Leśna Jan Surowiec, Wójt Gminy  Lubań Zbigniew Hercuń, Burmistrz Gminy Miejskiej Lubań Arkadiusz Słowiński, Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek Śląski Ludwik Kaziów, Burmistrz Miasta i Gminy Nowogrodziec Robert Relich, BurmistrzaMiasta i Gminy Olszyna Leszek Leśko, Wójt Gminy Osiecznica Waldemar Nalazek, Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk Jerzy Strojny, Wójt Gminy Siekierczyn Janusz Niekrasz, Wójt Gminy Sulików Robert Starzyński, WójtGminy Warta Bolesławiecka Mirosław Haniszewski, Burmistrz Miasta i Gminy Węgliniec Andrzej Kutrowski, Burmistrz Gminy Miejskiej Zawidów Robert Łężny,  Wójt Gminy Zgorzelec Kazimierz Janik, Burmistrz Gminy Miejskiej  Zgorzelec Rafał Gronicz.

W uroczystym podpisaniu Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju społeczno – gospodarczego Zachodniego Obszaru Integracji uczestniczył Marszałek Województwa Dolnośląskiego Jerzy Łużniak. Zarząd Województwa Dolnośląskiego zadeklarował swoje poparcie, gdyż zainicjowanie współpracy samorządów lokalnych w ramach Zachodniego Obszaru Integracji w pełni odpowiada idei zintegrowanego planowania rozwoju, przyjętej w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020.

 

Podpisanie porozumienia jest zwieńczeniem konsultacji i spotkań, które doprowadziły do podjęcia uchwał przez 21 rad gmin, miast i powiatów Zachodniego Obszaru Integracji w sprawie przystąpienia do porozumienia. Zawarcie porozumienia jest kolejnym, bardzo ważnym krokiem do utworzenia dla tego obszaru Programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na lata 2014 - 2020.

 

 

 

 

Agnieszka Gergont - rzecznik prasowy UM

 

 
 
 
 
 
 
 

Gmina Miejska Bolesławiec

 
 
 
 

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information