e-usługi

BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Projekt „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego” dofinansowywany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 dla Działania 2.1. E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.1. E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne (Nr naboru RPDS.02.01.01-IZ.00-02-044/15).

W dniu 28.02.2017 r. została podpisana pomiędzy Gminą Miejską Bolesławiec, jako upoważnionym w umowie Partnerstwa Partnerem Wiodącym projektu a Województwem Dolnośląskim, reprezentowanym przez  Zarząd Województwa Dolnośląskiego umowa o dofinansowanie projektu nr  RPDS.02.01.01-02-0025/16-00

Wartość dofinansowania wynosi 13 318 340,56 PLN

Całkowita wartość projektu wynosi 15 777 367,97 PLN