IV Bolesławiecka Rada Seniorów została powołana na 4-letnią kadencję przez Prezydenta Miasta Bolesławiec w dniu 03 marca 2020 r. Zgodnie z obowiązującym Statutem, wszystkie działania Rady Seniorów miały charakter społeczny, Rada nie posiadała żadnych środków finansowych

i Członkowie Rady pełnili swoją funkcję nieodpłatnie. Rada działała zgodnie z obowiązującym Statutem Bolesławieckiej Rady Seniorów, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XVI/178/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 stycznia 2020 r.


   Statut zapewniał Radzie Seniorów wsparcie zaplecza organizacyjnego przez Wydział Społeczny Urzędu Miasta Bolesławiec, kierowany przez Naczelnik Beatę Sulską.
Rada Seniorów, jak i organizacje senioralne, załatwiające różne sprawy, wysoko ceniły tę współpracę. Charakteryzował ją szacunek w stosunku do osób starszych, uprzejmość, cierpliwość
i przyjazne podejście podczas załatwianych spraw senioralnych . Zdarzało się, w czasie choroby powypadkowej i rehabilitacji Sekretarza BRS, na prośbę Przewodniczącej Rady kierowanej
do Pani Naczelnik Wydziału, Rada otrzymywała pomoc delegowanej Pani Podinspektor celem protokołowania posiedzenia Rady. W czasie 4-letniej działalności zmieniały się jednak współpracujący podinspektorzy w Wydziale Społecznym: Pani Aleksandra Haniszewska
(urlop macierzyński, opiekuńczy), Pani Patrycja Jakimowicz ( w ramach reorganizacji Wydziału Społecznego, przejście do Wydziału Oświaty UM).
Aktualnie, Rada Seniorów współpracuje bezpośrednio z Panią Naczelnik Wydziału Beatą Sulską
i Zastępcą Pani Naczelnik Dorotą Szymańską.
   Współpraca przebiega w pełnym zrozumieniu, w atmosferze taktu, szacunku
i wysokiej kultury osobistej pracowników Wydziału Społecznego Urzędu Miasta Bolesławiec.
Co Rada Seniorów niezmiernie ceni.

 


W skład IV kadencji Bolesławieckiej Rady Seniorów weszło 14 reprezentantów różnych organizacji senioralnych, działających na terenie miasta Bolesławca.
Na pierwszym posiedzeniu zwołanym w dniu 03 marca 2020 r. przez Prezydenta Miasta Bolesławiec Piotra Romana, dokonano wyboru prezydium Rady (poprzez podanie kandydatur
i głosowanie). Dokonano wyboru zgodnego z zasadą zachowania decydującej większości głosów podczas głosowania. Po ukonstytuowaniu się, w skład Bolesławieckiej Rady Seniorów IV kadencji, weszli reprezentanci następujących organizacji senioralnych:

 

Helena Strzelczak-Kunicka – Przewodnicząca, (Stowarzyszenie Społeczne Klub Nauczycielski
                                                                             „Carpe Diem”)                                                                                                          

Barbara Smoleńska – Wiceprzewodnicząca, (Towarzystwo Miłośników Lwowa

                                                                       i Kresów Południowo-Wschodnich)

Bogdan Gajewski –Sekretarz, (Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych)                            

Członkowie:

Władysław Jędryczka, (Związek Żołnierzy Wojska Polskiego)

Marian Kotłowski, (Dom Pomocy Społecznej)                                              

Maria Krestow, (Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów)                                                 

Tadeusz Krzywiecki, (Dzienny Dom „Senior +” )                                        

Helena Kowal, (Związek Sybiraków)                                                  

Marek Małowiecki, (Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM            
                                 „Polska Miedź” S.A. Koło Bolesławiec)                                                        

Wiesława Olczyk, (Uniwersytet Trzeciego Wieku)

Krystyna Sas, (Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, Ich Potomków oraz Przyjaciół)                                            

Teresa Śliwińska, (Bolesławiecki Klub Amazonek)                                              

Stanisława Śmigiel, (Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych)                                          

Jerzy Zając, (Polski Związek Działkowców)                                                                                                              

 

Skład osobowy Rady zmniejszył się w związku ze śmiercią Heleny Kowal (10.12.2022 r.)
ze Związku Sybiraków. W trakcie trwania IV kadencji Rady Seniorów, Związek Sybiraków
nie włączył nowego reprezentanta, niemniej na posiedzenia Rady zawsze zapraszana była
Prezes Związku Sybiraków w Bolesławcu, Maria Niemczuk.

 

W czasie trwania IV kadencji BRS przeprowadzono 22 posiedzenia, na których frekwencja Członków zawsze stanowiła quorum. W przypadkach nieobecności, uczestniczyli delegowani przedstawiciele z tych organizacji (bez prawa głosu podczas ewentualnego głosowania). Celem udziału delegowanych przedstawicieli, było bezpośrednie, tzw. „skrócenie drogi” przekazania informacji z posiedzenia dla danej organizacji senioralnej, Informacje, zazwyczaj wiązały się
z pewnymi postanowieniami, zadaniami i terminami. Oprócz planowych posiedzeń Rady Seniorów, niektórzy Członkowie BRS uczestniczyli w posiedzeniach „roboczych” dot. organizacji różnych wydarzeń kulturalnych, rekreacynko-sportowych i in.
Spotkania „robocze” organizowane m.in. przez Dyrektora BOK-MCC, MOSiR, PCEiKK, Naczelnika Wydziału Społecznego UM Bolesławiec, Dyrektor Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, również ówczesnego Sekretarza Miasta Bolesławiec Jerzego Zielińskiego i aktualnie urzędującą Małgorzatę Słonecką.

 

Jako cel główny Rada IV kadencji przyjęła: zachęcanie Seniorów do aktywnego uczestniczenia
w życiu społeczno-kulturalnym miasta (jako dawca i biorca), budowanie pozytywnego społecznego wizerunku seniora, integracja środowisk senioralnych, reprezentowanie praw osób starszych
i ich środowisk wobec władz lokalnych, budowanie solidarności międzypokoleniowej.

 

Szczegółowe sprawozdanie z działalności Rady IV kadencji odzwierciedlają protokoły z posiedzeń.   Rada Seniorów IV kadencji składała wnioski inicjatywne w sprawach dot. seniorów wynikające
z działalności Rady Seniorów oraz otrzymywanych ustnych zgłoszeń starszych mieszkańców miasta. Szczegółowy wykaz wniosków znajduje się m.in. w załącznikach do niniejszego sprawozdania.

 

Cały okres działalności IV kadencji Rady przebiegał w bardzo trudnych warunkach społeczno-epidemiologicznych. Podkreślić należy, że działalność rozpoczęła się już podczas trwającej
w świecie epidemii koronawirusa i licznych zachorowań na COVID-19.
Już w następnym dniu po powołaniu Bolesławieckiej Rady Seniorów IV kadencji, 4 marca 2020 r. w Polsce ogłoszono pierwszy przypadek koronowirusa i zachorowanie na COVID-19..
W marcu 2020 r. został ogłoszony stan epidemii. Najważniejszym głoszonym hasłem stało się zadanie „Seniorze, zostań w domu”.
Ograniczenia dotyczyły dostępności do urzędów, kontaktów międzyludzkich, opuszczanie mieszkań tylko w uzasadnionych sytuacjach, wyjście do sklepu, apteki (co przyczyniło się do izolacji osób starszych), odwoływano wydarzenia społeczno-kulturalne. Obostrzenia – obowiązek noszenia maseczek, zachowanie odległości pomiędzy osobami, osoby idące razem z jednej rodziny, kontrolowana liczba klientów, wchodząca do sklepu, określona liczba uczestnictwa początkowo
5 osób w nabożeństwach w Kościołach. Potem zachowanie odległości pomiędzy wiernymi
w ławkach w Kościołach. Określone godziny dokonywania zakupów przez Seniorów. Domowa izolacja, kwarantanny – kontrole dokonywane przez specjalne służby, czy osoba objęta kwarantanną przebywa w domu (kontrolujący przed blokiem mieszkalnym). Przekazy telewizyjne moniturujące stan zachorowań. Pomoc sąsiedzka, a także harcerzy w robieniu zakupów. Obowiązkowo zostawiane przed drzwiami. Także przywożone posiłki obiadowe np. zDziennego Dom. „Senior +” dla podopiecznych, także ze stołówek niektórych szkół i innych punktów gastronomicznych.
Działało nowe hasło: „POZNAJ SWOJEGO SĄSIADA – SENIORA. Seniorze, chętnie Ci pomogę. Zrobię zakupy, wykupię leki, wyprowadzę psa”.
Następnie akcja szczepień przeciw COVID-19, wg określonych kryteriów (zapisy, rejestracje).

16 maja 2022 r. nastąpiło przekształcenie krajowego stanu epidemii w stan zagrożenia epidemicznego.

To wszystko stwarzało naoczną, smutną sytuację, obawy i mocne zaniepokojenie społeczne, szczególnie wśród osób starszych, jako grupy najbardziej narażonej na zachorowania.


Okres pandemii trwał do 30 czerwca 2023 r. i został odwołany 1 lipca 2023 r.
Czyli można powiedzieć, że trwał przez cały okres IV kadencji Bolesławieckiej Rady Seniorów.


Z innych wydarzeń budzących niepokoje społeczne, szczególnie pośród starszego społeczeństwa. można wymienić wywołany w II półroczu 2021 r. (sierpień 2021 r.) kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej oraz inwazję Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy, dokonaną 24.lutego 2022 r., która trwa nadal. Starsi wiekiem Seniorzy, to grupa społeczna, która ma „za sobą”pewien bagaż życiowych doświadczeń. Stąd zrozumiały jej niepokój, wymagający szczególnej, spokojnej egzystencji życia codziennego.

  

W opisanej sytuacji zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem, nie dziwi zatem,
że na początku działalności Rady Seniorów IV kadencji, pierwszym dużym i ważnym zadaniem Rady był udział w dystrybucji, „odgórnie” przydzielonych przyłbic, w związku z pandemią COVID-19. Aby dotrzeć do jak największej liczby Seniorów, akcja przekazu odbyła się
to poprzez organizacje senioralne. Np. dla Członków Klubu Nauczycielskiego „Carpe Diem”
do rozwiezienia przyłbic została delegowana z Klubu Nauczycielskiego i osobiście dostarczała Przewodnicząca BRS Helena Strzelczak-Kunicka, wspólnie z p. Urszulą Frąszczak-Matyjewicz
z BOK-MCC (prywatnym samochodem p. Urszuli). Przyłbice dotarły nie tylko do Członków Klubu mieszkających na terenie miasta w różnych rejonach, ale również do tych mieszkających w różnych miejscowościach powiatu, np. Kruszynie, Tomaszowie Bol., Bożejowicach, Łące,
na bolesławieckim Osiedlu Kwiatowym.
Zdarzało się po przybyciu do danej osoby, zastania stanu izolacji z powodu odbywania kwarantanny.

 

Rada Seniorów włączała się do organizowanych przez Bolesławiecki Ośrodek Kultury- Międzynarodowe Centrum Ceramiki, imprez miejskich, które upowszechniały pozytywny wizerunek Seniora, także w organizowanych licznych wystawach, wernisażach. Na wystawach prezentowane były również prace własne Seniorów, np. malarskich, ceramicznych.


Szczególnie należy zaznaczyć:


- 18.08.2023 r. udział Seniorów, mieszkańców miasta, w nadzwyczajnym wydarzeniu w sali Kina „Forum” – Uroczystej Gali wręczenia NAGRODY EUROPY 2023 dla MIASTA BOLESŁAWIEC, Prezydentowi Miasta Bolesławiec Panu Piotrowi Romanowi
oraz Przewodniczącemu Rady Miasta Panu Józefowi Pokładkowi przez Panią Carmen Leyte – Przewodniczącą Podkomitetu ds. Nagrody Europy
Uroczystość przebiegała pod hasłem „Żyjemy w Europie – Europa jest w Nas”.

 

- udział w obchodach Dnia Seniora (Rada Seniorów podała również własne pomysły);


- 12.10.2023 r. EUROPEJSKI DZIEŃ SENIORA – uroczysta Gala zorganizowana
przez Bolesławiecki Ośrodek Kultury-MCC w sali Kina „Forum” .Poszerzona uroczystość
o możliwość m.in. wykonania badań profilaktycznych, otrzymania bezpłatnych publikacji
Muzeum Ceramiki (do wyboru) i innych atrakcji, np. przygotowanych dla każdego Seniora zdrowotnej „paczuszki - prezentu” z pszczelego sklepu, z pyłkiem pszczelim, zwanego „pszczelim skarbem”, dołączoną specjalistyczną publikacją nt. leczniczych właściwości propolisu, herbatą malinową i czekoladą. To wszystko pięknie przygotowane przez pracowników BOK-MCC dla oczekiwanych Seniorów. Udana idea okolicznościowego obdarowania osób starszych.
Podobało się.
Ponadto, dwukrotnie (w roku 2022 i 2023) podczas uroczystej Gali „Dnia Seniora, organizowanej przez BOK-MCC, odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń zasłużonym Członkom bolesławieckiego Oddziału PZERiI z udziałem Przewodniczącej Oddziału Okregowego PZERiI
w Legnicy, Marii Lawery-Zupańczyk. Odznaczenia przygotowane przez Zarząd bolesławieckiego O/PZERiI, a uroczystość wręczenia odznaczeń podczas uroczystej Gali, odbyła się na wniosek Marii Krestow, Przewodniczącej O/PZERiI w Bolesławcu (również Członka Bolesławieckiej Rady Seniorów);

 

- Bolesławiecka Rada Seniorów zainicjowała Dzień Osadnika Ziemi Bolesławieckiej,
które odbyły się dotychczas już 3-krotnie w ramach uroczystych obchodów Dnia Miasta, którego organizatorem był Bolesławiecki Ośrodek Kultury - MCC :

 

1) 26 września 2021 r. pod hasłem „Dzień Osadnika Ziemi Bolesławieckiej – w bolesławieckim tyglu kulturowym” na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz wystawa fotograficzna „Osadnicy na ziemi bolesławieckiej” w holu BOK-MCC;

2) 11 września 2022 r. w ramach 30. Europejskich Dni Dziedzictwa w Parku im. Harcmistrza
Huberta Bonina;
3) 26 maja 2023 r. w ramach Dni Miasta Bolesławiec. Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Pionierów Osadników na Placu Wolności przez stowarzyszenia senioralne i grupę osób reprezentujących rodziny powojennych reemigrantów z Francji. W dalszej części udział
w programie artystyczno-kulinarnym w Parku im. hm. Huberta Bonina w Bolesławcu.


Tutaj piękne podziękowanie dla Dyrektora BOK-MCC Kornela Filipowicza
i współpracowników Ośrodka Kultury, także za pomoc w zorganizowaniu w Parku im. Huberta Bonina, występów artystycznych przez młodzież I Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu,
dot. prezentacji grupy Reemigrantów z Francji - ówczesnej Polonii Francuskiej.
Jest to niewielka grupa pozostałych rodzin reemigrantów z Francji i ich potomków, która aktualnie nie jest zorganizowana w stowarzyszeniu;

- BOLESŁAWIECKIE DNI SENIORA’2023 , pod tytułem „Aktywność to zdrowie, a zdrowie to szczęście. Bolesławieckie Dni Seniora”.
Otwarcie projektu 12.09. 2023 r. - zakończenie 29.09.2023 r.
Zleceniobiorcą była Gmina Miejska Bolesławiec. - z programem realizacji zadania publicznego w okresie od 01.06.2023 r. do 31.10.2023 r. Bardzo rozwinięty program, który wymagał przystąpienia i opracowania projektu konkursowego w terminie 14.02.2023 r. - 31.03.2023 r. Celem było uzyskanie dofinansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach Programu Wsparcia Rad Seniorów
na Dolnym Śląsku na realizację działań wg opracowanego projektu.


(Informację o Programie Wsparcia Działań Rad Seniorów otrzymano 09 marca 2023 r. .
W tym czasie Przewodnicząca Rady Seniorów Helena Strzelczak-Kunicka przebywała w Szpitalu Rehabilitacyjnym w Karpaczu).
W miejscu należy podkreślić bezcenne zaangażowanie Naczelnik Wydziału Społecznego Urzędu Miasta Beaty Sulskiej. W marcu 2023 r. przystąpiono do opracowywania projektu. Naczelnik Wydziału Społecznego UM Beata Sulska, zainicjowała kilka spotkań „roboczych”
z Członkami Rady Seniorów, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji (p. Zbigniew Kowalczyk, Łukasz Woś i in.), dokonano szeregu uzgodnień z instytucjami kultury: BOK-MCC, Muzeum Ceramiki , Panami Zdzisławem Abramowiczem i Jackiem Neslerem i in.
Po uzgodnieniach, projekt został opracowany we współpracy przez Panie:
Barbarę Smoleńską Wiceprzewodniczącą Bolesławieckiej Rady Seniorów i Beatę Sulską.
Projekt wygrał konkurs i 10 tysięcy złotych dofinansowania do realizacji założeń projektowych.
W sumie koszt realizacji projektu „Aktywność to zdrowie, a zdrowie to szczęście. „Bolesławieckie Dni Seniora” określony został na kwotę 12.500,00 zł (w tym 2.500,00 zł dofinansowania z budżetu Miasta). Rozpoczęła się praktyczna realizacja projektu.
W dniu 22 czerwca 2023 r. na posiedzeniu Rady Seniorów, dokonano podziału zadań pomiędzy organizacje senioralne i wszystkich uzgodnień dot. terminu zgłoszeń do udziału Seniorów w poszczególnych wydarzeniach oraz udziału w konkurencjach rekreacyjno-sportowych przeprowadzanych przez pracowników MOSiR.
2 piesze wycieczki tematyczne, pn. „Zwiedzanie Bolesławca z przewodnikiem – Miejska Trasa Turystyczna 1) Wokół Rynku i Starego Miasta, 2) Ceramicznym szlakiem”, które cieszyły się dużym zainteresowaniem i licznym uczestnictwem. Rada Seniorów wyraża podziękowanie Dyrekcji Muzeum Ceramiki oraz przewodnikom Panom Tadeuszowi Orawcowi i Michałowi Czerniawskiemu za fascynujące oprowadzenie i historyczny przekaz uczestnikom wycieczek
na trasie Starego Miasta i miejskich zabytków. Podkreślę, że czas trwania wycieczek został przekroczony, a ich uczestnicy nie mogli rozstać się z oprowadzającymi przewodnikami. Wciąż dopytywali, okazując ogromne zainteresowanie. Wskazuje to na zapotrzebowanie ze strony społeczeństwa organizowania tego typu pieszych wycieczek historycznych na terenie miasta. Uczestnikami wycieczek, były także osoby wieku powyżej 90 roku życia.
Udane były wszystkie inne wydarzenia aktywizujące Seniorów np. rajd rowerowy „Dookoła Bolesławca – szlakiem Leona Piątkowskiego”, prowadzony przez grupę senioralną „Aktywny Bolesławiec”.Tu podziękowania dla Pana Jacka Neslera.


Prelekcja historyczna Pana Zdzisława Abramowicza nt. „Dolny Śląsk – piękno i historia
w zasięgu ręki”, zajęcia taneczno-ruchowe w BOK-MCC, przeprowadzone przez Panią Urszulę Frąszczak-Matyjewicz - tutaj liczebna frekwencja chętnych do udziału w zajęciach, przeszła najśmielsze oczekiwania.

Konkurencje rekreacyjno- sportowe opracowane i przeprowadzone przez pracowników MOSiR
i wiele innych wg przyjętego harmonogramu działań w ramach projektu, cieszyły się ogromną popularnością. Tutaj także podziękowania za bezcenne działania Dyrekcji
i współpracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bolesławcu.

Realizacja projektu „Aktywność to zdrowie, a zdrowie to szczęście. Bolesławieckie Dni Seniora”, zakończyła się 29 września 2023 r. integracyjną biesiadą senioralną, po zakończonej prezentacji wszystkich organizacji senioralnych i po odbyciu zaplanowanych na ten dzień konkurencji rekreacyjno-sportowych na terenie obiektu MOSiR przy ul. Spacerowej nr 24.
W tym miejscu Rada Seniorów wyraża serdeczne podziękowanie Pani Naczelnik Wydziału Społecznego UM Beacie Sulskiej, za jej bezgraniczne zaangażowanie w realizację projektu.
Także, że widząc potrzebę podczas integracyjnej biesiady senioralnej, wsparła czynnie swoją osobą obsługę kulinarną Seniorów. Dziękujemy.
W dniu 10 października 2023 r. w Sali Konferencyjnej BOK-MCC, odbyło się podsumowanie ww. projektu. Zdaniem Seniorów biorących udział w poszczególnych etapach projektu, był on bardzo udany i przysporzył Seniorom wiele radości. Jak wyrażali się podczas rozmów: „poczuli się młodzi i aktywni”. To bardzo dobrze. Miło było usłyszeć taką niecodzienną opinię.

W okresie od czerwca do października Bolesławiecka Rada Seniorów zorganizowała kilka posiedzeń i poprzez przedstawicieli organizacji senioralnych (także pisemną korespondencję
e-mail) zapraszała i motywowała do udziału w obchodach Bolesławieckich Dni Seniora „Aktywność to zdrowie, a zdrowie to szczęście”. Cel zaangażowania, współpracy i integracji senioralnej, został osiągnięty (na „szóstkę z plusem”).

 

- Miejski Dzień Działkowca. Pierwsza zorganizowana uroczystość Miejskiego Dnia Działkowca odbyła się 10.09.2022 r. w Parku im. Harcmistrza Huberta Bonina (jako realizacja pomysłu, sugestii Prezydenta Miasta Piotra Romana, zorganizowania w Bolesławcu „miejskich dożynek” ). Uroczystość przebiegała w ramach „Dni Bolesławca 2022. 30.Europejskich Dni Dziedzictwa”. Pod hasłem POŁĄCZENI DZIEDZICTWEM. Jej organizatorem był BOK-MCC w szerokiej współpracy z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi.


05 listopada 2021 r. na posiedzeniu BRS , powierzono „pilotowanie” tej realizacji, Panu Jerzemu Zającowi, ( reprezentującego w Radzie Seniorów, Polski Związek Działkowców
oraz pełniącego funkcję Prezesa ROD „Tulipan”). Celem było zapewnienie płynnego kontaktu
z 16 Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi i ich bieżącej, owocnej współpracy z Bolesławieckim Ośrodkiem Kultury – MCC , w przygotowaniu atrakcyjnej uroczystości w roku przyszłym (2022 r.).;

 

- udział w corocznym Bolesławieckim Święcie Ceramiki. Każda organizacja senioralna przygotowywała swój udział wg własnej inicjatywy;

- udział w świętach państwowych, np. 1 maja – Dnia Europejskiego, 2 maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dnia Polonii i Polaków za Granicą, 3 maja – Konstytucji 3 Maja; 15 sierpnia – Święto Wojska Polskiego 11 Listopada - rocznice Odzyskania przez Polskę Niepodległości i w innych lokalnych uroczystościach;

 

W ramach budowania więzi międzypokoleniowej oraz wykorzystywania potencjału osób starszych Rada Seniorów brała udział w spotkaniach:

 

- spotkanie z uczniami w Zespole Szkół Elektronicznych im. Ignacego Domeyki
w Bolesławcu, podczas promocji uhonorowania Stefanii Tajcher i innych pierwszych nauczycieli
na terenie miasta . Udział wzięli reprezentujący Bolesławiecką Radę Seniorów Helena Strzelczak-Kunicka z Klubu Nauczycielskiego „Carpe Diem” i Władysław Jędryczka ze Związku Żołnierzy Wojska Polskiego;

 

- w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bolesławcu, Bolesławieckim Ośrodku Kultury – Międzynarodowym Centrum Ceramiki, podczas spotkań autorskich i innych wydarzeń

- okolicznościowych w Domu Pomocy Społecznej oraz Dziennego Domu „Senior+” w Bolesławcu z okazji „Dnia Seniora” i spotkania opłatkowego -Wigilii, z okazji obchodów
25-lecia Bolesławieckiego Klubu Amazonek (10.06.2022 r. w bolesławieckim Teatrze Starym)

- oraz w wielu wydarzeniach organizowanych przez różne organizacje senioralne,

m.in. w 2023 r. w Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, Ich Potomków oraz Przyjaciół z okazji 10-lecia działalności Chóru Stowarzyszenia;
-i z innych okazji okolicznościowych.


Rada Seniorów systematycznie zapraszała do udziału w różnych wydarzeniach lokalnych:

- inne organizacje senioralne, np. od roku 2022 Przewodnicząca Helena Strzelczak-Kunicka systematycznie zapraszała na posiedzenia BRS, Prezesa Franciszka Kwiatkowskiego z Sekcji Emerytów i Rencistów O/ZNP w Bolesławcu, jednocześnie zapraszając Członków tej Sekcji
do aktywnego włączenia się w różnego rodzaju uroczyste wydarzenia kulturalne i sportowo-rekreacyjne. Chętnie uczestniczyli. Ponadto Prezes Franciszek Kwiatkowski i Członkowie Sekcji Emerytów i Rencistów O/ZNP, wyrazili także wolę przystąpienia do Bolesławieckiej Rady Seniorów w następnej V kadencji w 2024 r. To owocne działanie Rady Seniorów w celu zintegrowania środowiska senioralnego.  
- a także środowiska szkolne:

- zaproszenie na uroczystości związane z uhonorowaniem pierwszych, powojennych bolesławieckich nauczycieli, tj. odsłonięciem tablicy pamiątkowej w Ratuszu.

Udział wzięli uczniowie Maja Danilewicz i Michał Matkowski wraz z nauczycielką Justyną Paszek ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Bolesławcu przy ul. J. Słowackiego (27.10.2021 r.) ;

 

- w obchody uroczystości związanych z otwarciem „Skweru Różanego im. Stefanii Tajcher
(nazwy nadanej przez Radę Miasta Bolesławiec i odsłonięciem Tablicy Pamięci Stefanii Tajcher na Plantach Miejskich przy ul. Bartosza Głowackiego, aktywnie włączyły się:

 

- Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Matejki wraz z Dyrektor Marią Subik;

 

- oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego
wraz z Wicedyrektor Katarzyną Żak. Także nauczycielka I LO, polonistka
Irmina Nowak, przygotowując ucznia Miłosza Wójcika do uroczystej interpretacji wiersza Zbigniewa Herberta „ Przesłanie Pana Cogito”   (12.10.2022 r.).


Realizując zaproszenia, Rada Seniorów IV kadencji dbała tym samym o integrację środowisk senioralnych i więzi międzypokoleniowe.

„SENIOR ONLINE.” - Rada Seniorów przekazywała systematycznie organizacjom senioralnym otrzymywane informacje Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu , zapraszając do wzięcia udziału w kolejnych edycjach wykładów „SENIOR ONLINE.” dot. bezpieczeństwa Seniorów. Informacje te udostępniała także na stronie internetowej Rady Seniorów.  
WEBINARIUM - Cykliczne przesyłane informacje z prośbą o upowszechnienie informacji wśród społeczności Seniorów. Wykłady online– WEBINARIUM opracowane przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego we współpracy z Komendą Główną Policji np. nt. „Cyberoszuści atakują- jak nie dać się okraść w Internecie”, w zakresie „cyberbezpieczeństwa w kontekście zagrożeń występujących w Internecie, zwłaszcza oszustw na urządzeniach mobilnych”, „Bezpieczny senior – jak nie dać się oszukać w Internecie”.
Inne przykładowe przekazy kierowane do Seniorów.
Rada przekazała również informacje opracowane dla Seniorów przez Główny Urząd Statystyczny w związku z Narodowym Spisem Powszechnym w 2021 r.
Rada przekazywała informacje ws. wsparcia kampanii informacyjnej kierowanych
do emerytów i rencistów z różnych instytucji dotyczących np. o nowoczesnej formie legitymacji emeryta-rencisty legitymacji ZUS mLegitymacja, funkcjonującej obok wersji papierowej legitymacji propagowania platformy mObywatel, Profilu zaufanego , in. nowoczesne formy
np. działające w służbie zdrowia, informacje dot. bezpłatnych porad prawnych dla Seniorów
w Starostwie Powiatowym. Także dot. zachęty do udziału w akcji ekologicznej
Zielony rekord Polski 2021. I wiele, wiele innych informacji z różnych instytucji, przesyłanych lawinowo pocztą elektroniczną do Rady Seniorów (często poprzez Wydział Społeczny Urzędu Miasta) w celu przesłania informacji organizacjom senioralnym i rozpropagowania wśród Seniorów.

 

Jednym z najważniejszych działań Bolesławieckiej Rady Seniorów był jej wkład w utrwalanie historii powojennego bolesławieckiego szkolnictwa:

 

- 25.08.2020 r. Rada Seniorów rozpoczęła starania, kierując do Urzędu Miasta Bolesławiec
i zarządcy Cmentarza, tj. Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej o wstrzymanie procesu likwidacji grobu śp. Stefanii Tajcher, umorzenie zaległych opłat, utrzymanie miejsca pochówku
śp. Stefanii Tajcher na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Śluzowej w Bolesławcu oraz przyjęcie
w ciężar kosztów budżetu miasta dalsze utrzymanie kwatery pochówku.
Działania zakończone sukcesem;

- 27.10.2021 r. uroczystość uhonorowania pierwszych powojennych nauczycieli poprzez umieszczenie Tablicy Pamięci w Ratuszu Miejskim oraz tablicy pamiątkowej, kierującej do miejsc pochówku na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Śluzowej w Bolesławcu.
Przewodnicząca Rady Seniorów IV kadencji Helena Strzelczak-Kunicka, przewodniczyła powołanej w dniu 16.12.2020 r. przez Prezydenta Miasta, Komisji ds. Upamiętnienia Pierwszych Bolesławieckich Powojennych Nauczyciel. Działania zakończone sukcesem;

 

- 20.12.2021 r. Rada Seniorów wystąpiła z wnioskiem do Prezydenta Miasta Bolesławiec
Piotra Romana oraz do Przewodniczącego Rady Miasta Józefa Pokładka o uhonorowanie pierwszej, powojennej bolesławieckiej nauczycielki śp. Stefanii Tajcher poprzez nadanie Jej Imienia Skwerowi, tj. w części wydzielonej na Plantach Miejskich przy ul. Bartosza Głowackiego, pod nazwą„Skwer Różany im. Stefanii Tajcher”. Działania zakończone sukcesem;

 

- 25.05.2022 r. podczas XLI sesji Rady Miasta Bolesławiec, Radni jednomyślnie przyjęli uchwałę w sprawie uhonorowania śp. Stefanii Tajcher poprzez nadanie nazwy „Skwer Rózany im. Stefanii Tajcher” na wydzielonym terenie Plant Miejskich przy ul. Bartosza Głowackiego w Bolesławcu.

 

- 12.10.2022 r. uroczystość otwarcia Skweru Różanego im. Stefanii Tajcher (pierwszej powojennej organizatorki bolesławieckiego szkolnictwa) oraz odsłonięcia tablicy pamiątkowej Jej poświęconej.

 

Działania te były upowszechniane na łamach codziennych mediów lokalnych ukazały się informacje na ten temat, a Przewodnicząca Rady Seniorów IV kadencji, Helena Strzelczak-Kunicka jest autorką artykułów, które ukazały się:
- w „Roczniku Bolesławieckim 2021” („Edukacja była nadzieją. Upamiętnienie pierwszych powojennych bolesławieckich nauczycieli i organizatorów szkolnictwa w latach 1945-1947”)
oraz w„Roczniku Bolesławieckim 2022” („Uroczystość otwarcia Skweru Różanego im. Stefanii Tajcher oraz odsłonięcia tablicy pamiątkowej”).
O dokonaniach pierwszych nauczycieli Helena Strzelczak-Kunicka oraz Władysław Jędryczka opowiadali podczas spotkania z młodzieżą szkolną w Zespole Szkół Elektronicznych
im. Ignacego Domeyki w Bolesławcu, w dniu 22.09. 2023 r.

 

W celu wzmacniania więzi międzypokoleniowych oraz zainteresowania uczniów historią własnej rodziny, miasta i regionu, Bolesławiecka Rada Seniorów IV kadencji, kontynuowała współpracę
z Powiatowym Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu i włączyła się w realizację VI edycji w r. szk. 2020/2021) i VII edycji w r. szk. 2021/2022 edycji Powiatowego Konkursu Literackiego „Zatrzymać w czasie”, biorąc udział w Powiatowej Komisji Konkursowej, sprawdzającej nadesłane prace na konkurs. Bolesławiecka Rada Seniorów patronuje temu konkursowi, obok Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, Starosty Powiatu Bolesławieckiego i Prezydenta Miasta Bolesławiec. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem (mimo trwającej wtedy pandemii i zdalnego nauczania). W obydwu edycjach, wpłynęło w sumie 92 prac konkursowych ( 36 prac w VI edycji i 56 prac w VII edycji) na bardzo wysokim poziomie, uzupełnionych rysunkami, kserokopiami fotografii, dokumentów z domowych archiwów uczestników.
W r.szk. 2022/2023 konkurs nie był organizowany „ze względu na długotrwałą nieobecność doradcy metodycznego w PCEiKK odpowiedzialnego za realizację konkursu”, natomiast w w r.szk. 2023/2024 PCEiKK nie zaplanował konkursu ze względu na „dłuższą przerwę (doradcy metodycznego) w zatrudnieniu”.
Z dodatkowych działań Rady Seniorów IV kadencji w stosunku do Powiatowego Konkursu Literackiego „Zatrzymać w czasie”, organizowanego przez PCEiKK, było :

1) zawnioskowanie do PCEiKK o dokonanie zapisu w obowiązującym Regulaminie, aby spośród uczniów szkół ponadpodstawowych, mogli również brać udział uczniowie szkół branżowych (dawniej zasadniczych szkół zawodowych), a nie tylko uczniowie szkół średnich;
2) tworzenie bazy propozycji tematów konkursowych;
3) skuteczna pisemna korespondencja o przywrócenie patronatu Bolesławieckiej Rady Seniorów nad Konkursem „Zatrzymać w czasie”;

4) Pisemne wnioski o patronat na VII edycją Konkursu „Zatrzymać w czasie” Prezydenta Miasta Bolesławiec i Starosty Bolesławieckiego oraz ogłoszenie Konkursu o Nagrodę Prezydenta Miasta Bolesławiec i Starosty Bolesławieckiego. Otrzymano pozytywną odpowiedź – zgodę.
5) udział Członków Bolesławieckiej Rady Seniorów w uroczystej Gali wręczenia nagród Laureatom Powiatowego Konkursu Literackiego „Zatrzymać w czasie”, organizowanego
w Teatrze Starym.

Rada Seniorów nie ma wątpliwości, że konkurs ten powinien być nadal organizowany,
a Rada następnej V kadencji, winna włączyć się w jego organizację.  

 

Rada Seniorów IV kadencji skutecznie reagowała na monity składane Radzie Seniorów
w sposób nieformalny, np.
1)sprawa naprawy i zabezpieczenia autobusowej wiaty przystankowej oznaczonej nr 38 MZGM/ST/01/1/0576 przy ulicy Zygmunta Augusta, zgłoszonego w dniu 10 stycznia 2022 r. ustnej uwagi - monitu środowiska senioralnego Dziennego Domu”Senior +” do Rady Seniorów
za pośrednictwem I Zastępcy Prezydenta Miasta Bolesławiec
Renaty Szewczyk. Jak okazało się, wcześniej sami podopieczni Dziennego Domu „Senior +” bezpośrednio telefonicznie zgłaszali potrzebę naprawy do MZGM, a nie do Rady Seniorów;

 

2) umożliwienie wstępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych m.in. Leśny Potok”, celem odpoczynku podczas leśnych wędrówek i dla osób uprawiających zajęcia rekreacyjne Nordic Walking;

3) udzielanie informacji o dostępie (w czasie pandemii) do rezonansu magnetycznego (odpowiedź z aktualną wtedy informacją Rada otrzymała od Naczelnik Wydziału Społecznego 21.12.2020);

4) zapewnienia w czasie trwającej pandemii bezpieczeństwa w miejskiej komunikacji autobusowej , poprzez umieszczenie na oknie autobusu znaku maseczki, świadczącej o obowiązku zakładania podczas podróży maseczki ochronnej (interwencja Rady Seniorów skuteczna);


5)monit zgłoszony do Wydziału Społecznego UM wraz z okazaniem fotografii, z prośbą o przekazanie słownego monitu do Przewodniczącej Rady Seniorów, przez osobę chcącą pozostać anonimową , w sprawie uszkodzonych schodów i braku barierki przy wejściu do sklepu „Delikatesy Centrum” przy ul. Asnyka (budynek dawnego „Bolko”). Po oględzinach, Rada zwróciła się do właścicielki, która odpowiedziała, że wkrótce rozpocznie się remont obiektu i te prace będą przeprowadzone. Remont obiektu rozpoczął się już dość dawno, na parterze nadal pozostał sklep spożywczy, do którego prowadzą uszkodzone, wyszczerbione szerokie schody i brak jest w dalszym ciągu barierki, umożliwiającej przytrzymanie się. Schody winne być niezwłocznie naprawione i zainstalowana barierka, niezależnie od prowadzonego kapitalnego remontu obiektu, skoro funkcjonuje tam sklep spożywczy. Dodatkowo niebezpiecznie jest podczas opadów deszczu czy śniegu. Do sklepu przychodzą osoby starsze i niepełnosprawne. Aktualnie więcej jest klientów, ponieważ w pobliżu sklep spożywczy „Stokrotka” został wyburzony.  
6) monity dot. braku toalet publicznych (funkcjonuje 1 w gmachu ratusza i obok targowisku przy ul. Komuny Paryskiej (obok Hufca ZHP)
7) brak lokalu restauracyjno-dancingowego na terenie miasta;

8)uruchomienia gastronomii z menu dostosowanym dla osób starszych;

9) możliwość wydawania w Bolesławcu Ogólnopolskiej Karty Seniora;

10) zamontowania sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych prowadzącego do dworca kolejowego, przy ul. B. Chrobrego (vis-s-vis Dworca PKP);
11) zamontowanie sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych, na skrzyżowaniu w pobliżu dworca PKS ulic: Dolne Młyny – Wesoła
12) podwyższenie do wysokości ok. 190 – 200 cm lub przesunięcie znaku drogowego wzdłuż ścianki wiaty, przy przystanku autobusowym MZK przy ul. Staroszkolnej (vis-a-vis Dziennego Domu „Senior +”, który umieszczony jest na wysokości 160 cm i zagrażać może osobie o wyższym wzroście zawadzeniem ostrym kantem czołem lub głową, podczas wychodzenia spod wiaty, do nadjeżdżającego autobusu. Szczególnie niebezpieczne dla osób niedowidzących lub mających „zaparowane” okulary;

13) zanieczyszczeń przy chodnikach pisimi odchodami; i inne.

Rada zawsze podejmowała działania w kierunku rozwiązania problemu, z różnym skutkiem, niezależnym od Rady.
Fakt zgłaszania Radzie Seniorów przez osoby starsze problemów utrudniających funkcjonowanie na terenie miasta, ich samodzielnej mobilności potwierdza, że BRS cieszy się zaufaniem społecznym oraz rozpoznawalnością na terenie miasta.

W zakresie pomocy dla Ukrainy Członkowie Rady włączali się w ramach działalności własnych organizacji senioralnych poprzez zbiórkę odzieży, środków czystości itp.
Ponadto w dniu 02 lipca 2020 r. Przewodnicząca BRS Helena Strzelczak-Kunicka , wystosowała pisemny komunikat do wszystkich Członków BRS pt. „Cegiełka charytatywnej pomocy dla Rodaków na Kresach Wschodnich” dot. aktualnej akcji niesienia pomocy dla polskiej społeczności zamieszkałej na dawnych Kresach Wschodnich (obecnie Ukraina) m.in. w okolicach Żytomierza, Zbaraża, Buczacza, Lwowa, Tarnopola, Jazłowca, Złotego Potoku. Jest to projekt wsparcia materialnego i finansowego realizowanego od lipca do listopada 2020 r. z przewidzianą możliwą dalszą kontynuacją. Organizatorzy tego przedsięwzięcia zwrócili się w tej sprawie także do Bolesławieckiej Rady Seniorów, występując o wsparcie akcji. Jest to projekt Fundacji Studio Wschód we Wrocławiu, której bezpośrednim organizatorem jest p. Grażyna Orłowska-Sondej (Prezes tej Fundacji), a w Bolesławcu koordynatorem jest p. Barbara Smoleńska
(Prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.
Pani Barbara Smoleńska,Wiceprzewodnicząca Bolesławieckiej Rady Seniorów IV kadencji ,
od wielu lat prowadzi chlubną akcję organizowania i dostarczania pomocy dzieciom i ludności
na dawnych Kresach Wschodnich, obecnie Ukrainie.

 

Inicjatywy, wnioski, postulaty BRS IV kadencji:

- 04.08.2020 - wniosek do Prezesa Zarządu MZK w Bolesławcu Andrzeja Jagiery dot. bezpiecznego przewozu pasażerów w dobie pandemii środkami komunikacji miejskiej, szczególnie osób starszych, mianowicie poprzez zamieszczenie w autobusach informacji o bezwzględnej konieczności zakładania maseczek ew. przyłbic;

 

- 25.08.2020 - wniosek do Sekretarza Miasta Bolesławiec Jerzego Zielińskiego dot. wstrzymania procesu likwidacji grobu z powodu braku opłat i dalszego utrzymania miejsca pochówku śp. Stefanii Tajcher, pionierki – zasłużonej nauczycielki dla powojennej oświaty w mieście Bolesławcu;

 

- 05.10.2020 – uchwała wnioskująca do Prezydenta Miasta Bolesławiec Piotra Romana i Przewodniczącego Rady Miasta Bolesławiec Józefa Pokładka ws. uhonorowania śp. Stefanii Tajcher, pierwszej polskiej powojennej nauczycielki i organizatorki szkolnictwa w Bolesławcu poprzez nadanie nazwy ulicy lub placu w Bolesławcu imienia Stefanii Tajcher;

 

 

- 09.2021 – wniosek do Dyrektor PCEiKK i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bolesławcu o pomoc w realizacji pomysłu Rady pn. „Łamigłówki srebrnej główki”, który miał na celu tworzenie dla osób starszych możliwości treningu pamięci, uwagi i myślenia, zachęcanie seniorów do wysiłku umysłowego i wsparcie ich zdrowia psychicznego. Pomoc miała polegać 1) w przypadku PCEiKK na opracowaniu przez psychologa lub pedagoga karty ćwiczeń 2) w przypadku Miejskiej Biblioteki Publicznej na udostępnianiu powielonych kart ćwiczeń. Rada planowała propagowanie akcji w lokalnych instytucjach kulturalno-społecznych;

 

- 20.12.2021 - wniosek do Prezydenta Miasta Bolesławiec Piotra Romana i Przewodniczącego Rady Miasta Bolesławiec Józefa Pokładka dot. uhonorowania zasłużonej śp. Stefanii Tajcher -nadania Jej imienia nazwie: Plany Miejskie Aleja Róż im. Stefanii Tajcher;

 

- 20.01.2022 - wniosek do Dyrektora MZGM w Bolesławcu Kazimierza Łomotowskiego dot. naprawy i zabezpieczenia autobusowej wiaty przystankowej oznaczonej nr 38 MZGM/ST/01/1/0576 przy ul. Zygmunta Augusta w Bolesławcu;

 

- 21.01.2022 wniosek do Prezydenta Miasta Bolesławiec Piotra Romana o uwzględnienie kryteriów bezpłatnej pomocy w programie „Złota Rączka”: wiek 75+, częstotliwość usług (według potrzeb), liczba godzin pojedynczej usługi (według potrzeb, ok. 2 godzin), wartość usługi w granicach 100,-zł, wartość zużytego materiału w czasie usługi do 100,- zł. Rada zaakceptowała plakat akcji „Złota Rączka”, przygotowany przez MOPS;

 

- 11.04.2022 wniosek do Prezydenta Miasta Bolesławiec Piotra Romana ws. wyrażenia zgody i umożliwienia bezpłatnego korzystania na terenie obiektu MOSiR „Leśny Potok” w celu odpoczynku przez seniorów uprawiających rekreację marszową nordic walking oraz Seniorów odbywających spacery wokół leśnego obszaru. Seniorzy otrzymali zgodę i specjalnie przygotowaną odznakę „Aktywny Senior”, która była przepustką wejścia do obiektu na określonych warunkach;

 

- 30.11.2022 - wniosek do Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu za pośrednictwem funkcjonariusza Bartłomieja Sobczyszyna dot. emisji za pośrednictwem bolesławieckiej telewizji lokalnej programów proponowanych przez KPP w Bolesławcu nt. bezpieczeństwa Seniorów, nadawanych cyklicznie w ramach programu Senior Online na platformie internetowej YouTube;

 

- 30.11.2022 - wniosek do Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu za pośrednictwem funkcjonariusza Bartłomieja Sobczyszyna dot. organizacji kursu samoobrony dla Seniorów ;

 

- 28.07.2022 r. pisemna prośba skierowana do Dyrekcji I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego w Bolesławcu, o objęcie patronatem – opieką estetyczną nad miejscem spoczynku śp. Stefanii Tajcher – pierwszej, powojennej, bolesławieckiej nauczycielki
i organizatorki szkolnictwa. To organizatorka i nauczycielka również zapisana w dziejach, genezie powstania I LO w Bolesławcu.
Prośba została zaakceptowana. Na początku roku szkolnego 2022/2023, Dyrekcja Liceum
udzieliła odpowiedzi, że patronat estetyczny będzie sprawowany przez społeczność uczniowską
kl. I f wraz z wychowawczynią Ewą Suchecką. Zrozumiałe jest, że patronat młodzieży szkolnej może być sprawowany okolicznościowo. Tutaj chodzi o edukację poszanowania Pamięci.
Podjęte działania przyniosły dobry, społeczny efekt w wymiarze pedagogiczno-wychowawczym. .  
Rada Seniorów w dniu 12.12.2022 r. wystosowała do Dyrekcji I LO, społeczności uczniowskiej, nauczycieli, pisemne podziękowanie za włączenie się w proces upamiętnienia podczas uroczystości na Skwerze Różanym im. Stefanii Tajcher oraz za podjęcie i realizowanie patronatu estetycznego
nad mogiłą śp. Stefanii Tajcher .
Miejsce pochówku śp. Stefanii Tajcher, spoczywającej we wspólnej mogile z siostrą Edwardą Trentową – znajduje się w szczególnym miejscu, alei drzewostanu. Naturalne środowisko, warunki pogodowe, pory roku, wiatry – zrzucają z drzew połamane części gałęzi, liście, żołędzie,
co przyczynia się zanieczyszczenia nagrobka, a także porastania mchem.  
Powstające warunki, wymagają częstego porządkowania i pielęgnacji.
Przyznam tutaj, że częste ogólne porządkowanie, likwidację porastającego mchu, usuwanie naturalnych, drzewnych części, itp. wykonuję osobiście z moją rodziną – córką oraz mężem.
Zanieczyszczony stan nagrobka, wymaga jednak oczyszczenia specjalistycznym sprzętem
i specjalnymi środkami.
Tak na uwadze, dla przypomnienia - wg otrzymanego w 2020 r. zapewnienia Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu, zarządca Cmentarza Komunalnego przy ul. Śluzowej (MZGM) miał objąć opieką miejsce spoczynku Stefanii Tajcher, pod względem technicznym
i estetycznym. Obszar tej nekropolii jest bardzo duży z wieloletnim drzewostanem i zielenią. Widoczne są systematyczne, planowe prace. W starszej części cmentarza, wykonywane są także wykoszenia traw, pomiędzy grobami.
Jednakże, odnośnie grobu śp. Stefanii Tajcher - w tym miejscu, w imieniu Rady Seniorów:
wnoszę APEL o ujęcie planie pracy administratora - zarządcy Cmentarza Komunalnego
przy ul. Śluzowej, aby w zakresie wykonywanych prac, uwzględnione zostało OCZYSZCZENIE I KONSERWACJA NAGROBKA spoczywającej wraz z siostrą śp. Stefanii Tajcher. Na chwilę obecną, są to prace niezbędne.
Być może, po ocenie technicznej przez ekspertów, konserwatora -
w przyszłości nagrobek kwalifikował będzie się do wymiany;

- 24.02.2023 - wniosek do Prezydenta Miasta Bolesławiec Piotra Romana dot. utworzenia
w Bolesławcu stałego obiektu Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego;

 

- 24.02.2023 - wniosek do Prezydenta Miasta Bolesławiec Piotra Romana dot. uruchomienia w Bolesławcu drugiego obiektu Domu Pomocy Społecznej, bądź rozbudowy funkcjonującego DPS przy ul. Piastów 17 w Bolesławcu;

 

- 24.04.2023 - wniosek do Prezydenta Miasta Bolesławiec Piotra Romana dot. utworzenia
w Bolesławcu „Domu Stowarzyszeń” lub Klubu Seniora lub pod inną nazwą.
Dom spotkań senioralnych, który służyć będzie integralności lokalnych środowisk senioralnych, także niezrzeszonych. Służyć komunikacji społecznej i współdziałania. Obecnie każda zorganizowana organizacja senioralna ma działania wewnętrzne. Mile widziane byłoby współdziałanie organizacji i podejmowanie wspólnych inicjatyw np. kulturalnych, zdrowego stylu życia , rekreacyjnych, sportowych, gimnastyki, tańca zbiorowego, np. tzw. „liniowego” , tak aktualnie popularnego w świecie, także z udziałem osób starszych, ćwiczeń umysłowych, proponowane przez Radę Seniorów „Łamigłówki srebrnej główki „ – (pomysł i nazwa Przewodniczącej BRS Heleny Strzelczak-Kunickiej z września 2021 r.), różnorodne gry
i zabawy umysłowe , treningi umysłowe, również różne gry planszowe, . scrable, domino, warcaby, itp.. W obiekcie dla Seniorów można byłoby umieszczać ważne ogłoszenia, informacje na tablicy ogłoszeń. Byłoby to miejsce stałe. Tutaj miejsce mogłaby znaleźć miejsce na „skromną” siedzibę Rada Seniorów, również do pełnienia dyżurów.
Jedno miejsce dla wspólnej działalności inicjatywnej bolesławieckich Seniorów i po prostu, miejsce spotkań osób starszych;

 

- 15.01.2024 – wnioski, postulaty BRS IV kadencji do Prezydenta Miasta Bolesławiec Piotra Romana z prośbą o rozważenie możliwości ich realizacji w trybie administracyjnym.
Wnioski, które stanowią zwrócenie uwagi na kwestie związane z życiem codziennym społeczności senioralnej:

 

1. Usługi komunalno-socjalne.
Budowa lub zainstalowanie wolnostojących toalet tzw. „wrzutowych” płatnych
i bezpłatnych, przystosowanych także dla osób niepełnosprawnych w kilku rejonach miasta.

 

2. W sferze opiekuńczo-społeczno oraz zdrowotnej dot. rozbudowy Domu Pomocy Społecznej,

zwiększenia bazy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, uruchomienia pomocy okulistycznej
w nagłych przypadkach na SOR w Bolesławcu.

 

3. Gastronomia dla Seniora z menu dla osób starszych.

4. W sferze kulturalnej – plenerowe, sezonowe koncerty zespołów ludowych, chórów oraz Miejskiej Orkiestry Dętej „Bolesławiec” oraz potrzeba powstania lokalu restauracyjno-dansingowego, Domu Stowarzyszeń lub Klubu Seniora (wspomnianego powyżej).

 

5. Przegląd, na jakiej wysokości umieszczane są tablice informacyjne przy przystankach autobusowych.

6. W zakresie bezpieczeństwa w komunikacji Seniorów na drogach wniosek o wprowadzenia oznakowania samochodu, którym kieruje Senior.

 

Przewodnicząca Helena Strzelczak-Kunicka wielokrotnie, dbając o wysoki poziom merytoryczny posiedzeń oraz podejmowanych inicjatyw, zapraszała na obrady Rady ekspertów z zagadnień, którymi zajmowała się Rada, np. historyka dr. Edmunda Malińskiego, funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu, z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Domu Pomocy Społecznej, MOSiR w Bolesławcu.

 

Reprezentując Bolesławiecką Radę Seniorów na zewnątrz, Przewodnicząca Helena Strzelczak-Kunicka i Członkowie BRS uczestniczyli w wielu spotkaniach roboczych, np. dotyczących najczęściej organizacji imprez miejskich.
W IV kwartale 2023 r. Przewodnicząca Rady Seniorów IV kadencji została powołana na Członka Rady Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Integracji (ZIT ZOI),
której pierwsze posiedzenie odbyło się 19 października 2023 r. Jednakże z uwagi, iż nie będzie kandydowała do Rady Seniorów V kadencji, 09.10.2023 r. wyraziła pisemną wolę rezygnacji
z funkcji Członka Rady ZIT ZOI, pozostaje jednak Członkiem tej Rady, do końca trwania IV kadencji BRS, do 07 lutego 2024 r.
Ponadto brali udział w spotkaniach i konferencjach organizowanych dla przedstawicieli Rad Seniorów:

- 17-18.12.2020 w III Ogólnopolskim Kongresie Rad Seniorów w Krakowie (w formie online), Przewodnicząca Helena Strzelczak-Kunicka przesłała wnioski dotyczące polityki senioralnej;

 

- 20.10.2021 w I Dolnośląskim Forum Rad Senioralnych w Jeleniej Górze. Uczestnictwo poprzedzone było wypełnieniem przez Przewodniczącą szerokiej ankiety opracowanej przez Dolnośląską Społeczną Radę Senioralną przy Marszałku Województwa Dolnośląskiego, dot. zasad funkcjonowania gminnych rad (Helena Strzelczak-Kunicka, Maria Krestow);

 

- 2.06.2022 w Forum Rad Senioralnych w Subregionie Jeleniogórskim w Jeleniej Górze (Helena Strzelczak-Kunicka, Maria Krestow, Barbara Smoleńska);

 

- 14.04.2023 w Forum Rad Senioralnych w Subregionie Jeleniogórskim w Jeleniej Górze
(Barbara Smoleńska);

 

- 8.05.2023 w Forum Rad Senioralnych w Subregionie Legnickim w Legnicy
(Helena Strzelczak-Kunicka);

 

- 31.05.2023 w spotkaniu z Przedstawicielami Lokalnych Rad Seniorów we Wrocławiu

(Helena Strzelczak-Kunicka i Krystyna Sas);

 

- 13.10.2023 w III Dolnośląskim Forum Rad Seniorów we Wrocławiu
(Helena Strzelczak-Kunicka i Maria Krestow).

Dodać należy, ze wszystkie delegacje na posiedzenia poza Bolesławcem pokrywane były
ze środków własnych uczestnika, bez jakiegokolwiek dofinansowania.

Składając niniejsze, zbyt obszerne sprawozdanie wraz z opisem, wniosków, postulatów, zgłaszanych monitów przez mieszkańców, Bolesławiecka Rada Seniorów IV kadencji
pragnie zasygnalizować potrzeby, z dobrą myślą o rozważenia możliwości ich pozytywnego załatwienia i realizacji niektórych z nich, jak najszybciej, innych w zrozumiałym „w czasie” .
Dobrze byłoby, aby Członkowie Rady Seniorów następnej V kadencji, również mieli
te postulaty - wnioski na uwadze, w celu ich realizacji.
Na koniec niniejszego sprawozdania, chciałabym podkreślić, że współpraca Rady Seniorów
i bezpośrednio organizacji senioralnych ze wszystkimi organami Urzędu Miasta Bolesławiec oraz z instytucjami kultury, BOK-MCC, Biblioteką Publiczną,Biblioteką Pedagogiczną, Muzeum Ceramiki, MOPS, Domem Pomocy Społecznej, Dziennym Domem „Senior +”, PCEiKK, i innymi jednostkami, układała się bardzo dobrze w pełnym szacunku i zrozumieniu przedstawianych spraw senioralnych.
   W tym miejscu Bolesławiecka Rada Seniorów wyraża serdeczne podziękowania i życzenia dalszej, owocnej współpracy na rzecz społeczności senioralnej.

Niniejsze sprawozdanie wraz z załącznikami pozostawiam do wglądu w aktach Bolesławieckiej Rady Seniorów oraz na stronie Internetowej Rady Seniorów IV kadencji. ---


Dziękuję. Proszę nas wspominać dobrze, zawsze otwartych na współpracę.
Sprawozdanie sporządziła Helena Strzelczak-Kunicka, Przewodnicząca BRS IV kadencji.

Bolesławiec, 30 stycznia 2024 r.

 

Załączniki załączone do sprawozdania – kserokopie:
1. Zsumowanie posiedzeń Bolesławieckiej Rady Seniorów IV kadencji w l. 2020-2023/2024.
2. Propozycja tematów uchwał kongresowych, przesłanych 22 lipca 2020 r. do Przewodniczącej Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów w Krakowie, Barbary Szafraniec
3. 20 października 2021 r. przesłany do Przewodniczącej Dolnośląskiej Rady Senioralnej we Wrocławiu
(Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ) dr Bogny Bartosz kwestie dot. polityki senioralnej, zgłoszone pisemnie w panelu dyskusyjnym podczas zorganizowanego 20.10.2021 r. I Forum Dolnośląskiej Społecznej Rady Senioralnej w Jeleniej Górze

4. Propozycje inicjatywne Bolesławieckiej Rady Seniorów na rzecz lokalnej społeczności senioralnej i ochrony miejsc Pamięci, przesłane 27.02.2023 r. do Prezydenta Miasta Bolesławiec

5. Wnioski, postulaty Bolesławieckiej Rady Seniorów IV kadencji z prośbą o rozważenie możliwości ich realizacji w trybie administracyjnym (15.01.2024 r.).

6. Pismo z 02.07.2020 r. „Cegiełka charytatywnej pomocy dla Rodaków na Kresach Wschodnich”, skierowane
do Członków BRS

7. „Łamigłówki srebrnej główki” pisma Bolesławieckiej Rady Seniorów z 20.09.2021 r. skierowane do Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu, Katarzyny Reguły
oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. H.iW. Tyrankiewiczów nr 11 w Bolesławcu

8. Pismo Bolesławieckiej Rady Seniorów z 28 lipca 2022 r. skierowane do Dyrekcji I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego w Bolesławcu, z prośbą o objęcie przez I LO
w Bolesławcu, patronatu – opieką estetyczną nad grobem śp. Stefanii Tajcher – pierwszej, powojennej, bolesławieckiej nauczycielki i organizatorki szkolnictwa

9. Pisemne PODZIĘKOWANIE z 12.10.2022 r. dla Pani Ewy Sucheckiej, wychowawczyni kl. I f w I LO im. Władysława Broniewskiego w Bolesławcu m.in. za podjęcie i realizowanie patronatu estetycznego nad mogiłą śp. Stefanii Tajcher.

10. Wykaz podziękowań Bolesławieckiej Rady Seniorów na koniec IV kadencji dla osób i instytucji wspierających inicjatywy senioralne w latach 2020-2023.

 

11. 2 kserokopie fotografii a dnia 07.12.2023 r. obrazujące umieszczenie tablicy informacyjnej ze znakiem „przejście dla pieszych”, zlokalizowanej przy przystanku autobusowym MZK przy ul. Staroszkolnej,
vis-a-vis Dziennego Domu „Senior +”, na wysokości 160 cm od podłoża (ziemi).---

 

Wykaz załączników sporządziła Helena Strzelczak-Kunicka, Przewodnicząca BRS IV kadencji.

 

Bolesławiec, 30 stycznia 2024 r.


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.