Wlen-herb

Transmisja online obrad: TUTAJ

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu   Sp. z o.o.


Głównym zadaniem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. jest: zapewnienie zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do realizacji ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW tj. ciągłej dostawy wody o odpowiedniej jakości, w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz odprowadzanie ścieków w sposób ciągły i niezawodny. „Związek Międzygminny „Bóbr” posiada 220 000 udziałów o wartości 50 zł każdy, co stanowi 36,41 % kapitału zakładowego, Gmina i Miasto Lwówek Śląski posiada 325 074 udziały o wartości 50 zł każdy, co stanowi 53,79 % kapitału zakładowego” oraz Miasto i Gmina Wleń posiada 59 22 udziałów o wartości po 50 zł każdy, co stanowi 9,80 % kapitału zakładowego.

 

Wlen-herb

 

  

Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Zarząd Związku Międzygminnego „Bóbr”
w osobach:

Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni:

I. Zarząd Związku Międzygminnego „Bóbr” w osobach:
1.    Roman Jaworski– przewodniczący Zarządu
2.    Iwona Mandżuk-Dudek  – członek Zarządu
3.    Bogusława Piotrowska – członek Zarządu – Dyrektor Biura

II. Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski – Mariola Szczęsna ( lub osoba działająca z upoważnienia Burmistrza)

III. Burmistrz Miasta i Gminy Wleń – Artur Zych ( lub osoba działająca z upoważnienia Burmistrza)

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:
1.    rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
2.    podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu strat oraz udzielaniu członkom  organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
3.    ustalanie wynagrodzenia Prezesa Zarządu i członków Rady Nadzorczej,
4.    tworzenie  i likwidacja oddziałów Spółki,
5.    uchwalanie wieloletnich planów rozwoju Spółki oraz rocznych planów techniczno-ekonomicznych,
6.    uchwalanie regulaminów Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej,
7.    wyrażenie zgody na emisję obligacji,
8.    zatwierdzanie zasad zbywania udziałów,
9.    tworzenie funduszy celowych i kapitałów rezerwowych,
10.    wyrażenie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, a także nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
11.    podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego,
12.    zmiana aktu założycielskiego Spółki,
13.    decyzja o połączeniu lub rozwiązaniu Spółki oraz utworzeniu nowej Spółki,
14.    decyzja  dotycząca istotnej zmiany działalności Spółki,
15.    postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
16.    powoływanie biegłego rewidenta do weryfikacji sprawozdania finansowego Spółki, jeżeli w wyznaczonym terminie nie dokona tego Rada Nadzorcza,
17.    podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych dla Zgromadzenia Wspólników przez postanowienia niniejszego aktu lub Kodeksu spółek handlowych,
18.    wyrażanie zgody na zaciąganie pożyczek i kredytów oraz podejmowanie zobowiązań o wartości przekraczającej 100.000- EURO,

 

II.RADA NADZORCZA

  1. Sławomir Grzesiak – przewodniczący Rady Nadzorczej
  2. Marek Szewców – z-ca przewodniczącego Rady Nadzorczej
  3. Katarzyna Niezgoda- sekretarz Rady Nadzorczej
  4. Tomasz Weigt – członek Rady Nadzorczej
  5. Zdzisław Pajdzik – członek Rady Nadzorczej
  6. Maciej Grzyb - członek Rady Nadzorczej
  7. Łukasz Gierczyk - członek Rady Nadzorczej
  8. Sebastian Dykas - członek rady Nadzorczej


Rada Nadzorcza jest obowiązana wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich  dziedzinach  jej działalności.

Oprócz zadań wynikających z aktu założycielskiego, przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy o gospodarce komunalnej do kompetencji Rady Nadzorczej należą następujące sprawy:

1)    opiniowanie wniosków Zarządu podlegających rozpatrzeniu przez Zgromadzenie Wspólników,
2)    zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, uchwalonego przez Zarząd,
3)    zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Spółki, uchwalonego przez Zarząd,
4)    dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
5)    ocena rocznego sprawozdania finansowego Spółki,
6)    ocena sprawozdania Zarządu Spółki oraz opiniowanie wniosków Zarządu, co do podziału zysku lub pokrycia straty,
7)    przeprowadzanie konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu,
8)    powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu oraz dokonywanie z nim
w imieniu Spółki wszelkich czynności ze stosunku pracy bądź stosunków cywilno – prawnych; czynności te wykonuje w imieniu Rady Nadzorczej jej Przewodniczący umocowany stosowną uchwałą,
9)    zawieszanie w czynnościach Prezesa Zarządu oraz delegowanie ze swojego grona osób do pełnienia funkcji zawieszonego lub odwołanego Prezesa Zarządu,
10)     wyrażanie zgody na zaciąganie pożyczek i kredytów oraz podejmowanie zobowiązań o wartości od 50.000 do 100.000- EURO,
11)    opiniowanie wieloletnich planów rozwoju Spółki oraz rocznych planów techniczno-ekonomicznych,
12)    wyrażanie zgody na najem i dzierżawę nieruchomości,
13)    wyrażanie zgody na przystąpienie Spółki do stowarzyszenia lub innej organizacji,
14)    wnioskowanie do Zgromadzenia Wspólników o zmianę wynagrodzenia oraz o przyznanie nagrody rocznej dla Prezesa Zarządu.

III. ZARZĄD
Prezes Zarządu – Józef Król
1.    Zarząd jest organem wykonawczym Spółki, zarządza majątkiem Spółki, kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz, ze starannością wymaganą
w obrocie gospodarczym przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień niniejszego aktu i uchwał Zgromadzenia Wspólników.
2.    Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do właściwości pozostałych organów Spółki.
3.    Zarząd jest jednoosobowy i składa się z Prezesa Zarządu, wyłanianego w drodze konkursu, przeprowadzanego przez Radę Nadzorczą.
4.    Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu lub dwóch prokurentów działających łącznie.
5.    Kadencja Prezesa Zarządu trwa pięć kolejnych lat i upływa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji.
6.    Odwołanie Prezesa Zarządu może nastąpić w każdym czasie.
7.    Zarząd działa na podstawie Regulaminu Zarządu uchwalonego przez Radę Nadzorczą
8.    Członek zarządu nie może zajmować się działalnością konkurencyjną ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik jawny lub członek władz bez zezwolenia wyrażonego uchwałą Rady Nadzorczej.