Wlen-herb

Transmisja online obrad: TUTAJ

 

STATUT

1) Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia Statutu Związku Międzygminnego „Bóbr” z siedzibą w mieście Bolesławiec (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 323, poz. 4295 z 17 grudnia 2008 r.),

2) Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Związku Międzygminnego „Bóbr” (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego poz. 6398 z 21 grudnia 2018 r.),

STATUT ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „BÓBR”

I.

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Związek Gmin nosi nazwę: Związek Międzygminny „Bóbr”, zwany dalej „Związkiem”.

2. Uczestnikami Związku są:

1)Miasto Bolesławiec,
2)Gmina Bolesławiec.
3. Czas trwania Związku jest nieokreślony.

§ 2. 1. Siedzibą Związku jest Miasto Bolesławiec.

2. Związek używa pieczęci okrągłej z nazwą Związku w otoku.

§ 3. 1. Związek posiada osobowość prawną.

2. Związek odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.

3. Gminy, wchodzące w skład Związku, nie odpowiadają wobec osób trzecich za zobowiązania Związku.

4. Związek wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

§ 4. 1. Związek wykonuje publiczne zadania w zakresie dotyczącym:

1)wodociągów i zaopatrzenia w wodę,
2)kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków,
3)ochrony wód podziemnych i powierzchniowych oraz gospodarki zasobami wodnymi,
4)ochrony środowiska w zakresie dotyczącym wód podziemnych i powierzchniowych, powietrza atmosferycznego, gruntów i lasów,
5)informacji i edukacji społeczności lokalnej co do dziedzin należących do zakresu działania Związku.
2. (uchylony).

§ 5. 1. Związek realizuje zadania publiczne, określone statutem w formach przewidzianych prawem, a w szczególności w drodze:

1)tworzenia własnych przedsiębiorstw, spółek i innych podmiotów gospodarczych oraz przystępowania do nich,
2)zlecenia zadań do wykonania innym podmiotom i organizacjom gospodarczym,
3)prowadzenia badań,
4)współpracy z innymi związkami międzygminnymi, organizacjami gospodarczymi i naukowymi,
5)współpracy z partnerami spoza kraju.
2. Związek reprezentuje interesy gmin - członków Związku, w zakresie objętym jego przedmiotem działania, wobec organów administracji państwowej i samorządowej oraz instytucji spoza Związku.

II.

Organizacja Związku

§ 6. 1. Organami związku są: Zgromadzenie Związku i Zarząd. Kadencja organów Związku pokrywa się z kadencją rad gmin.

2. Zgromadzenie Związku powołuje spośród przedstawicieli, niebędących członkami Zarządu, trzyosobową Komisję Rewizyjną, której zadaniem jest:

1)przeprowadzanie kontroli Zarządu oraz jednostek organizacyjnych Związku, zgodnie z planem ustalonym przez Zgromadzenie,
2)opiniowanie wykonania planu finansowego,
3)sporządzanie wniosku do Zgromadzenia w sprawie udzielenia lub nieudzielania Zarządowi absolutorium.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona Przewodniczącego oraz jego zastępcę bezwzględną większością głosów.

4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący Komisji, a w przypadku jego nieobecności zastępca, z własnej inicjatywy, na żądanie członków Komisji lub na żądanie Zarządu albo Zgromadzenia Związku.

§ 6a. 1. Zgromadzenie Związku powołuje spośród przedstawicieli, niebędących członkami Zarządu, trzyosobową Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.

2. Zadaniem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jest w szczególności wstępne rozpoznanie skarg na działanie Zarządu Związku i jednostek organizacyjnych Związku oraz wniosków i petycji składanych przez obywateli, w zakresie których podmiotem właściwym do rozpatrzenia jest Zgromadzenie.

3. Członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wybierają ze swego grona Przewodniczącego oraz jego zastępcę bezwzględną większością głosów.

4. Posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zwołuje Przewodniczący Komisji, a w przypadku jego nieobecności zastępca, z własnej inicjatywy, na żądanie członków Komisji lub na żądanie Zarządu albo Zgromadzenia Związku.

§ 7. 1. Zgromadzenie Związku, zwane dalej „Zgromadzeniem”, jest organem stanowiącym i kontrolnym Związku.

2. W skład Zgromadzenia wchodzą Prezydent i Wójt gmin tworzących Związek oraz po trzech dodatkowych przedstawicieli każdej gminy, wyznaczonych przez rady gmin.

3. Można być przedstawicielem tylko jednej gminy.

4. Każdy przedstawiciel ma w Zgromadzeniu jeden głos.

§ 8. 1. Do kompetencji Zgromadzenia należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Związku, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.

2. Do kompetencji Zgromadzenia Związku należy w szczególności:

1)ustalanie form realizacji zadań publicznych Związku określonych jego statutem,
2)tworzenie podmiotów gospodarczych Związku (spółek) oraz decydowanie o przystępowaniu do nich Związku w charakterze wspólnika lub akcjonariusza oraz decydowanie o ich rozwiązywaniu i występowaniu z nich,
2a) wyrażanie zgody na przystępowanie do podmiotów gospodarczych Związku, o których mowa w pkt 2, w charakterze wspólnika lub akcjonariusza nowych podmiotów,
3)ustalanie zasad zarządzania majątkiem Związku,
4)określanie zasad nabywania, zbywania i obciążania majątku Związku oraz zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
5)ustalanie wysokości sumy zobowiązań, do której Zarząd Związku może samodzielnie takie zobowiązania zaciągać,
6)ustalanie zasad finansowania przedsięwzięć gospodarczych Związku,
7)ustalanie zasad wynagradzania członków organów Związku,
8)powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
9)ustalanie wysokości i terminów wpłacania składek członkowskich,
10) powoływanie i odwoływanie Komisji Rewizyjnej Związku, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz w razie potrzeby innych stałych i doraźnych komisji do określonych zadań,

11) wyrażanie zgody na przystąpienie nowych członków do Związku,

12) sprawowanie funkcji kontrolnych nad całokształtem działań Zarządu,

13) (uchylony),

14) wykonywanie innych czynności przewidzianych w Statucie,

15) uchwalanie wieloletniej prognozy finansowej oraz rocznego planu finansowego Związku, rozpatrywanie sprawozdania z jego wykonania oraz podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,

16) rozpatrywanie raportu o stanie Związku oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania z tego tytułu.

§ 9. 1. Zgromadzenie, na swoim pierwszym posiedzeniu, wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego bezwzględną większością głosów statutowego składu Zgromadzenia, w głosowaniu tajnym.

2. Funkcji Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego nie można łączyć z funkcją członka Zarządu Związku, członka Komisji Rewizyjnej Związku lub członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

3. Rezygnacja z funkcji złożona przez Przewodniczącego lub jego Zastępcę przyjmowana jest w głosowaniu jawnym.

4. Odwołanie Przewodniczącego lub jego Zastępcy następuje w trybie określonym w ust. 1.

§ 10. 1. Posiedzenia Zgromadzenia odbywają się według potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia zwołuje, z zastrzeżeniem ust. 2, Przewodniczący Zgromadzenia z wyprzedzeniem nie krótszym niż siedmiodniowym.

2. Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Zarządu.

2a. Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia nowej kadencji, do czasu wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, prowadzi najstarszy wiekiem członek Zgromadzenia obecny na posiedzeniu, który wyrazi na to zgodę.

3. Na żądanie Zarządu lub na pisemny wniosek przynajmniej dwóch członków Zgromadzenia, Przewodniczący jest zobowiązany zwołać Zgromadzenie na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Żądanie lub wniosek pisemny powinny zawierać proponowany porządek obrad.

4. Posiedzenia Zgromadzenia są protokołowane.

5. Posiedzenia Zgromadzenia są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Związku.

§ 11. 1. Uchwały Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia.

2. Członek Zgromadzenia może wnieść do Zgromadzenia pisemny sprzeciw w stosunku do uchwały Zgromadzenia w ciągu 7 dni od daty jej podjęcia. Wniesienie sprzeciwu wstrzymuje wykonanie uchwały i rodzi wymóg ponownego rozpatrzenia sprawy.

3. Sprzeciw nie może być wniesiony przeciwko uchwale podjętej w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy.

§ 11a. 1. Uchwały Zgromadzenia zapadają w głosowaniu jawnym, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.

2. Głosowania jawne na posiedzeniach Zgromadzenia odbywają się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań członków Zgromadzenia.

3. W przypadku gdy przeprowadzenie głosowania w sposób określony w ust. 2 nie jest możliwe z przyczyn technicznych, przeprowadza się głosowanie imienne.

4. Imienne wykazy głosowań członków Zgromadzenia podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Związku oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze Związku.

§ 11b. 1. Inicjatywa uchwałodawcza, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej, przysługuje:

1)Zarządowi Związku,
2)organowi stanowiącemu Uczestnika Związku,
3)w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej – grupie co najmniej 300 mieszkańców Uczestników Związku, posiadających czynne prawa wyborcze do organu stanowiącego Uczestnika Związku.
2. Inicjatywa uchwałodawcza, o której mowa w ust. 1, może dotyczyć wyłącznie zadań publicznych realizowanych przez Związek.

3. Projekt uchwały zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej staje się przedmiotem obrad Zgromadzenia na najbliższym posiedzeniu po złożeniu projektu, jednak nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia projektu.

4. Komitet inicjatywy uchwałodawczej ma prawo wskazywać osoby uprawnione do reprezentowania komitetu podczas prac Zgromadzenia.

5. Zgromadzenie określi w drodze uchwały: szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty.

§ 12. 1. Zarząd Związku zwany dalej „Zarządem” jest organem wykonawczym Związku.

2. Zarząd Związku liczy trzy osoby i składa się z Przewodniczącego Zarządu oraz dwóch członków.

3. Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Zgromadzenie Związku spośród członków Zgromadzenia, przy czym jeden z jego członków może być wybrany spoza grona członków Zgromadzenia.

4. Przewodniczący Zarządu Związku jest wybierany przez Zgromadzenie bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia.

5. Zarząd pełni swoje obowiązki do dnia wyboru nowego Zarządu.

§ 12a. 1. Uchwała Zgromadzenia w sprawie nieudzielenia Zarządowi absolutorium jest równoznaczna ze złożeniem wniosku o odwołanie wszystkich członków Zarządu. Uchwała o odwołaniu nie może być podjęta wcześniej niż po upływie 14 dni od daty posiedzenia Zgromadzenia, na którym nie udzielono absolutorium.

2. Na wniosek co najmniej 2 członków Zgromadzenia każdy z członków Zarządu może zostać odwołany z innych przyczyn niż nieudzielenie absolutorium. Wniosek wymaga formy pisemnej wraz z uzasadnieniem oraz podlega zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną Związku.

3. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 2, nie uzyskał wymaganej większości głosów, kolejny wniosek w sprawie odwołania danego członka Zarządu, może być zgłoszony w tym trybie nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty poprzedniego głosowania.

§ 12b. 1. Zarząd co roku do dnia 31 maja przedstawia Zgromadzeniu raport o stanie Związku.

2. Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Zgromadzenia.

3. Zgromadzenie może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu.

4. Zgromadzenie rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas posiedzenia, na którym podejmowana jest uchwała Zgromadzenia w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie Związku przeprowadza się debatę.

5. W debacie nad raportem o stanie Związku członkowie Zgromadzenia zabierają głos bez ograniczeń czasowych.

6. W debacie nad raportem o stanie Związku mieszkańcy Uczestników Związku mogą zabierać głos.

7. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do Przewodniczącego Zgromadzenia pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób.

8. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołane zostało posiedzenie, podczas którego ma być przedstawiany raport o stanie Związku. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Zgromadzenia zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Zgromadzenie postanowi o zwiększeniu tej liczby.

9. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie Związku Zgromadzenie przeprowadza głosowanie nad udzieleniem Zarządowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu Zarządowi wotum zaufania Zgromadzenie podejmuje bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu Zarządowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu Zarządowi wotum zaufania.

10. Nieudzielenie Zarządowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o odwołanie wszystkich członków Zarządu. Przepis § 12a ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

§ 13. 1. Zadaniem Zarządu jest bieżące kierowanie sprawami Związku dotyczącymi wykonywania jego zadań publicznych określonych statutem. Kompetencje Zarządu obejmują bieżące zarządzanie majątkiem Związku, zawieranie umów w granicach umocowania i reprezentowanie Związku w stosunkach zewnętrznych.

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

1)przygotowywanie danych i innych materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał przez Zgromadzenie Związku,
2)składanie Zgromadzeniu rocznych sprawozdań z działalności Związku,
3)wykonywanie uchwał Zgromadzenia oraz podejmowanie czynności, niezbędnych dla realizacji zadań gospodarczych i organizacyjnych Związku,
4)kierowanie Biurem Związku,
5)opracowywanie projektów zmian statutu Związku.
3. Do kompetencji Przewodniczącego Zarządu w szczególności należy:

1)organizowanie prac Zarządu oraz przewodniczenie jego obradom,
2)kierowanie bieżącymi sprawami Związku,
3)podejmowanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
4)podejmowanie czynności należących do kompetencji Zarządu w sprawach niecierpiących zwłoki, przy czym czynności takie wymagają zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
4. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego składu.

§ 14. Dla skuteczności podjęcia zobowiązań w imieniu Związku niezbędne jest złożenie oświadczeń woli przez dwóch członków Zarządu. W tym samym trybie udzielić można pełnomocnictwa do załatwiania poszczególnych spraw.

§ 15. Wykonywanie czynności administracyjnych niezbędnych dla realizacji zadań Związku zapewnia Biuro Związku, zwane dalej "Biurem", kierowane przez jego dyrektora. Strukturę organizacyjną i budżet Biura zatwierdza Zgromadzenie na wniosek Zarządu.

III.

Korzystanie z obiektów i urządzeń Związku oraz udziały w jego kosztach i zyskach

§ 16. 1. Korzystanie z majątku Związku jest odpłatne.

2. Majątek Związku wraz z całą infrastrukturą, obiektami i urządzeniami służy zaspokajaniu potrzeb mieszkańców gmin - członków Związku. Szczególnym zadaniem Związku jest dbanie o trwałość i sprawność tego majątku, podnoszenie poziomu technicznego infrastruktury urządzeń i obiektów oraz prowadzenie działalności gospodarczej w granicach uzasadnionych kosztów i nakładów.

3. Każdej z gmin - członków Związek zapewnia obsługę potrzeb jej mieszkańców na zasadach równych z prawami innych gmin z tytułu członkostwa w Związku. Każda z gmin jest uprawniona do korzystania z infrastruktury, obiektów i urządzeń Związku.

4. Po zaspokojeniu potrzeb mieszkańców gmin - członków Związku obiekty i urządzenia Związku mogą być wykorzystywane do świadczenia odpłatnych usług na rzecz innych podmiotów.

§ 17. 1. Koszty i nakłady dotyczące obiektów i urządzeń Związku oraz robót, usług i badań pokrywa w całości ta gmina - członek Związku, która w całości z nich korzysta.

2. Gdy z tych samych obiektów, urządzeń, robót lub usług Związku albo z finansowanych przez nich badań korzysta równocześnie więcej niż jedna gmina, wówczas koszty związane z tymi obiektami, urządzeniami, robotami, usługami lub badaniami korzystające z nich gminy pokrywają proporcjonalnie do stopnia, w jakim korzysta z nich poszczególna gmina, na przykład: proporcjonalnie do wielkości poboru wody przez poszczególne gminy z urządzeń Związku lub do ilości ścieków odprowadzanych z poszczególnych gmin do urządzeń Związku - z których korzysta równocześnie więcej niż jedna gmina. Kryterium to stanowi także podstawę do podziału kosztów ogólnych i wielkości składek członkowskich przypadających na daną gminę - członka Związku.

3. Zgromadzenie Związku może w uzasadnionych przypadkach przyjąć inne kryterium podziału kosztów lub określić kryterium dodatkowe.

4. Jeżeli Związek prowadzi działalność gospodarczą i pokrywa koszty przychodami z tej działalności, przyjęte w ust. 2 kryteria stanowią podstawę podziału nadwyżki przychodów nad kosztami między gminy - członków Związku, a także podstawę pokrywania przez te gminy ewentualnych strat związanych z powyższą działalnością.

§ 18. 1. Mieniem Związku jest:

1)mienie nabyte przez Związek,
2)mienie wniesione przez uczestników-założycieli Związku,
3)mienie z dochodów z majątku Związku,
4)zapisy i darowizny na rzecz Związku,
5)inne prawa majątkowe.

2. Dochodami Związku są w szczególności:

1)działalność gospodarcza Związku,
2)dochody uzyskiwane z jego przedsiębiorstw lub z udziału Związku w spółkach i innych przedsięwzięciach gospodarczych,
3)wpływy ze sprzedaży składników majątku Związku,
4)składki członkowskie i inne wpłaty gmin -członków Związku,
5)zapisy, spadki i darowizny,
6)pozyskane środki finansowe z programów pomocowych, w tym funduszy Unii Europejskiej.

IV.

Ustanie członkostwa

§ 19. 1. W przypadku wystąpienia członka ze Związku:

1)nie podlegają zwrotowi niepodzielne składniki mienia przekazane Związkowi lub wniesione przez członka, jeżeli ich brak uniemożliwia prawidłową realizację zadań Związku,
2)zwrócone zostają podzielne składniki mienia wniesione przez występującego członka, pod warunkiem spłaty przez niego nakładów poniesionych na te składniki przez Związek, pomniejszonych o kwotę amortyzacji.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, następuje finansowe rozliczenie wkładu członka.

3. Uczestnik występuje ze Związku przez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu, potwierdzonego stosowną uchwałą Rady.

4. Oświadczenie winno być złożone z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na 31 grudnia danego roku.

V.

Likwidacja Związku

§ 20. 1. Likwidacja Związku może nastąpić z datą ustaloną w zgodnych oświadczeniach organów stanowiących gmin - członków Związku.

2. Mienie likwidowanego Związku przeznacza się w pierwszej kolejności na pokrycie jego zobowiązań.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Zgromadzenie:

1)ustali zasady podziału mienia pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli z zastrzeżeniem, że udziały w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Bolesławcu, przekazane Związkowi przez Ministra Skarbu Państwa, rozliczone zostaną pomiędzy gminy-założycieli, w proporcjach odpowiadających wartości mienia Przedsiębiorstwa położonego w ich obrębach administracyjnych,
2)powoła Komisję Likwidacyjną i określi jej zadania.

§ 21. Zmiana statutu następuje w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.