PRZEMOC


 

LIPOWSKA-TEUTSCH A. (1998). Wychować, wyleczyć, wyzwolić. Warszawa: PARPA.
Lipowska-Teutsch A. (1992). Rodzina a przemoc. Kraków: Ośrodek Pomocy i Interwencji Psychologicznej.
Lipowska-Teutsch Anna, Rodzina a przemoc, Państwowa Agencja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Warszawa 1993.
Margolis A. (1998). Zespół Dziecka Maltretowanego - diagnostyka medyczna. Warszawa: FDN.
Marshall B. Rosenberg, Porozumienie bez przemocy, Jacek Santorski & Co., Warszawa 2003.
Mellibruda J., Durda R., Sasal H. D. (1998). O przemocy domowej. Poradnik dla lekarza pediatry. Warszawa: PARPA.
Mellibruda Jerzy, Renata Durda, Hanna Dorota Sasal, O przemocy domowej. Poradnik dla lekarza pediatry, Panstwowa Agencja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych, Warszawa 1998.
Michałek D. Z. (2001). Dziecko wykorzystywane psychicznie, fizycznie, seksualnie. Program edukacyjno-terapeutyczny dla uczniów szkół podstawowych. Kraków: Wydawnictwo ARC-EN-CIEL.
Milewska E., Szymanowska A. (2000). Rodzice i dzieci, psychologiczny obraz sytuacji problemowych. Warszawa: CMPPP MEN.
MILLER A. (1999). Zniewolone dzieciństwo: ukryte źródła tyranii. Poznań: Media Rodzina.
Muszyńska E. (1998). Swoboda, przymus, przemoc w relacjach dziecko – dorosły. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
„Niebieska Linia" - dwumiesiecznik poswiecony problematyce przemocy, wydawca:
Instytut Psychologii Zdrowia PTP.
Pacewicz A. (1996). Przemoc wobec dzieci. Warszawa: PARPA.
Piekarska A. (1991). Przemoc w rodzinie: agresja rodziców wobec dzieci, przejawy i psychologiczne uwarunkowania. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.
Poradnik dla gmin i organizacji pozarządowych, jak organizować lokalny system pomocy dzieciom krzywdzonym. (1998). Warszawa: FDN.
Poradnik dla ofiar przemocy w rodzinie. Powiem Ci co zrobić.... (1995). Warszawa: PARPA.
Poraj G., Rostowski J. (2003). Zagrożenia życia rodzinnego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Pospiszyl I. (1998). Przemoc w rodzinie. Warszawa: WSiP.
Pospiszyl I. (1999). Razem przeciw przemocy. Warszawa: Żak.
Rosiano A. (2002). Przemoc wobec dzieci. Kraków: eSPe.
Sabler P. R., Taliaferron M. D. (1998). O przemocy domowej. Poradnik dla lekarza pierwszego kontaktu. Jak stawiać pytania, by rozpoznać problem i ocalić czyjeś życie. Warszawa: PARPA.
Sajkowska M. (1994). Co o nich wiemy? Lekarze i pedagodzy o dzieciach krzywdzonych. Warszawa: Fundacja Dzieci Niczyje.
Sajkowska M. (1998). Jak organizować lokalny system pomocy dzieciom krzywdzonym. Warszawa: Fundacja Dzieci Niczyje.
Salber P. R. (1998). O przemocy domowej: poradnik dla lekarzy pierwszego kontaktu. Warszawa: PARPA.
Sasal H. D. (1998). Niebieskie Karty. Przewodnik do procedury interwencji Policji wobec przemocy w rodzinie. Warszawa: PARPA.
Skrzypczyk W. (2000). Dzieci alkoholików zdarzenia traumatyczne. £ódź: PROM.
Socha- Kołodziej K., Lejman M. (1998). Przemoc wobec dzieci w rodzinie i w szkole. Częstochowa: Urząd Wojewódzki.
Sobolewska Z. (2000). Odebrane dzieciństwo. Warszawa: Wydawnictwo IPZ.
SOS - Dziecko! Materiały informacyjne Komitetu Ochrony Praw Dziecka. (1992). Warszawa: Komitet Ochrony Praw Dziecka.
Stopczyński B. (1998). Badanie skuteczności kampanii reklamowej na podstawie ogólnopolskiej kampanii "Powstrzymać przemoc domową". £ódź: Politechnika £ódzka.
Strategie postępowania z przemocą w rodzinie. (1997). Warszawa: Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Rodziny.
Szulik M. (1999). Pomoc dziecku krzywdzonemu w rodzinie. Warszawa: Fundacja Pomoc Społeczna SOS.
Szymańczak J. (1995). Przemoc wobec dzieci. Warszawa: Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu.
Wojcieszek K. A. (1997). Nigdy dzieciom. Chrońmy młodość, kampania profilaktyczna. Warszawa: PARPA.
Zmarźlik J., Piwnik E. (1999). Dziecko pod parasolem prawa. Poradnik dla osób pomagających dzieciom. Warszawa: Fundacja Dzieci Niczyje.

 

UZALEŻNIENIAAndrzejewska Ewa O narkomanii wśród młodzieży / Ewa Andrzejewska .-Wyd. 3 Warszawa : Państ. Zakład Wydawnictw Lekarskich : na zlec. Zakładu Oświaty Zdrowotnej Państwowego Zakładu Higieny , 1983 .-14, [1] s. ; 20 cm
Bruliński Adam Narkomania : problemy prawne i praktyczne / Adam Bruliński, Andrzej Sochacki Słupsk : "Niebieski" , 2001 .-76 s. : il. kolor. ; 24 cm
Cekiera Czesław Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych : metody, programy, modele, ośrodki, zakłady, wspólnoty / Czesław Cekiera ; Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Katedra Psychoprofilaktyki Społecznej KUL
Lublin : TNKUL , 1992 .-313 s. ; 24 cm Prace Wydziału Nauk Społecznych / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 25 83-85291-35-0
Cekiera Czesław Toksykomania : narkomania, alkoholizm, nikotynizm / Czesław Cekiera Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe , 1985 .-299, [1] s. : wykr. ; 21 cm 83-01-05264-3
Dimoff Timothy Jak rozpoznać czy dziecko sięga po narkotyki / Timothy Dimoff, Steve Carper ; [tł. Jan Piotrowski i Łukasz Ronikier] .-Wyd. 3 zm Warszawa : "Elma Books" , 2000 .-[4], 174, [1] s. ; 20 cm Tyt. oryg.: "How to tell if your kids are using drugs" 1992 83-86884-26-6
Gaś Zbigniew Bronisław Rodzina wobec uzależnień / Zbigniew B. Gaś  Marki-Struga : "Michalineum" [Warszawa] : Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , 1993 .-141, [3] s. ; 21 cm  83-7019-075-8
Gossop Michael Narkomania : mity i rzeczywistość / Michael Gossop ; przekł. [z ang.] Grażyna Dziurdzik-Kraśniewska Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN , 1993 .-214, [2] s. ; 21 cm 83-01-11307-3 Oryg. : "Living with drugs" 1987
Jarosz Maria Samoniszczenie : samobójstwo, alkoholizm, narkomania / Maria Jarosz ; Polska Akademia Nauk, Instytut Filozofii i Socjologii Wrocław etc. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1980 .-348 s. : tab. ; 21 cm
Juczyński Zygfryd Narkomania : podręcznik dla nauczycieli, wychowawców i rodziców / Zygfryd Juczyński Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL , cop. 2002 .-140 s. ; 21 cm 83-200-2647-4
Kotański Marek Na narkomanię nie ma mocnych / Marek Kotański ; Młodzieżowy Ruch na Rzecz Przeciwdziałania Narkomanii MONAR .-[Wyd. 2] Warszawa : Państ. Zakład Wydawnictw Lekarskich , 1983 .-6, [2] s. ; 21 cm
Kotański Marek Strzykawka może być schowana na regale / Marek Kotański ; Młodzieżowy Ruch na Rzecz Przeciwdziałania Narkomanii MONAR .-[Wyd. 2] Warszawa : Państ. Zakład Wydawnictw Lekarskich , 1983 .-6, [2] s. ; 21 cm
Kotański Marek Aby nasze dzieci nie musiały wybierać "innej drogi" / Marek Kotański ; Młodzieżowy Ruch na Rzecz Przeciwdziałania Narkomanii "Monar" .-[Wyd. 2 i.e. wyd. 1 całości] Warszawa : Państ. Zakład Wydawnictw Lekarskich , 1984 .-6, 6, [4] s. ; 21 cm
Kotański Marek Ty zaraziłeś ich narkomanią / Marek Kotański Warszawa : Państ. Zakład Wydawnictw Lekarskich : na zlec. Młodzieżowego Ruchu na Rzecz Przeciwdziałania Narkomanii "Monar" , 1984 .-61, [3] s. ; 21 cm 83-200-0871-9
Leksykon terminów: alkohol i narkotyki tł. [z ang.] Andrzej Bidziński ; Światowa Organizacja Zdrowia Warszawa : Instytut Psychiatrii i Neurologii , 1997 .-101, [2] s. ; 24 cm  Oryg. : Lexicon of alcohol and drug terms, 1994  83-85705-32-5
Łuczak Elżbieta Narkomania jako problem społeczny / Elżbieta Łuczak ; Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie Olsztyn : Wydaw. AR-T , 1995 .-102, [2] s. ; 23 cm 83-86497-35-1
Majer Ryszard Nasze dziecko a uzależnienia : poradnik dla rodziców i wychowawców / Ryszard Majer Częstochowa : "Communio in Christo" , 1997 .-44 s. : rys., 1 wykr. ; 21 cm Biblioteka Quo Vadis Polonia 83-907279-5-1
Moczuk Eugeniusz Używanie środków odurzających i psychotropowych przez młodzież szkolną : młodzież końca wieku : podręcznik dla gmin / Eugeniusz Moczuk Rzeszów : [Eugeniusz Moczuk] , 2000 .-162 s. : il. ; 21 cm
Moneta- Malewska Maria Narkotyki w szkole i w domu : zagrożenie / Maria Moneta Malewska .-Wyd. 2 w IW PAX Warszawa : "Pax" , 2001 .-137, [3] s. ; 21 cm 83-211-1345-1
Pasek Marzena Narkotyki? - na pewno nie moje dziecko ! / Marzena Pasek .-[Wyd. 2 zm.]  Warszawa : "Toret" , 1998 .-86 s. : rys. ; 23 cm  83-907315-6-8
Pasek Marzena Narkotyki przy tablicy / Marzena Pasek Warszawa : "Toret" , 2000 .-143, [1] s. : il. ; 22 cm 83-907315-9-2
Pasek Marzena Narkotyki ! I co dalej... / Marzena Pasek Warszawa : "Toret" , cop. 1997 .-68 s. : rys., 3 wykr. ; 23 cm 83-907315-5-X
Rogala- Obłękowska Jolanta Młodzież i narkotyki : rodzinne czynniki ryzyka nałogu / Jolanta Rogala-Obłękowska ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Warszawa : ISNS UW , 1999 .-315 s. : il. ; 20 cm 83-909853-2-2
Rogala- Obłękowska Jolanta Przyczyny narkomani[!] : wyjaśnienia teoretyczne / Jolanta Rogala-Obłękowska ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Warszawa : ISNS UW , 1999 .-152, [1] s. ; 21 cm, 83-909853-5-7
Rogala- Obłękowska Jolanta Narkoman w rodzinie : wskazania do terapii / Jolanta Rogala-Obłękowska ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Warszawa : UW. ISNS , 2002 .-216, [1] s. ; 21 cm, 83-915036-5-8
Rosiek Barbara Pamiętnik narkomanki / Barbara Rosiek .-[Wyd. 2 rozsz.] Katowice : Krajowa Agencja Wydawnicza , 1988 .-194, [2] s. ; 21 cm 83-03-00834-X
Sabatowski Sławomir Narkomania : podstawowe pojęcia : słownik wybranych terminów związanych ze zjawiskiem narkomanii : materiały dydaktyczne.Cz. 2 / Sławomir Sabatowski ; Centrum Szkolenia Policji Legionowo : Wydaw. CSP , 2000 .-53, [2] s. ; 21 cm
Schubert Dariusz Narkomania - groźne ostrzeżenie : (bibliografia - wybór) / [oprac. Dariusz Schubert] ; Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie Leszno : WBP , 1987 .-16, [1] s. ; 21 cm
Siczek Jerzy Narkonauci : od uzależnienia do dobrego życia / Jerzy Siczek Warszawa : Jacek Santorski & CO Agencja Wydawnicza : na zlec. Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej , 1994 .-198, [1] s. ; 21 cm 83-85386-53-X
Sierosławski Janusz Oferta pomocy dla osób uzależnionych / Janusz Sierosławski Warszawa : Instytut Psychiatrii i Neurologii [etc.] , 1996 .-43 s. ; 21 cm Program zapobiegania narkomanii "Odlot" : pakiet prewencyjny ; z. 9 Z. 1 poz. 3532/97, z. 3 poz. 3533/97 83-85705-27-9
Stankowski Adam Narkomania - narkotyki - narkomani : wybrane zagadnienia : skrypt dla studentów kierunków pedagogicznych / Adam Stankowski Katowice : UŚ , 1988 .-121 s. : err. ; 24 cm Skrypty Uniwersytetu Śląskiego , ISSN 0239-6432 ; nr 421
Twerski Abraham J. Uzależnione myślenie : analiza samooszukiwania / Abraham J. Twerski ; przekł. Izabela Szyszkowska-Andruszko Warszawa : Jacek Santorski & CO Wydaw. : Instytut Psychologii Zdrowia. Polskie Towarzystwo Psychologiczne , 2001 .-167, [1] s. ; 21 cm Tyt. oryg.: "Addictive thinking : understanding self-deception" 1997 83-86821-79-5 (JS&CO)
Urban Bronisław Zachowania dewiacyjne młodzieży / Bronisław Urban .-Wyd. 3 Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego , 1999 .-226 s. ; 24 cm Streszcz. ang. 83-233-1073-4
 Zaworska- Nikoniuk Dorota  Metody pomocy i samopomocy w uzależnieniach / Dorota Zaworska-Nikoniuk Toruń : Wydaw. Edukacyjne "Akapit" , 2001 .-224 s. : 2 il. ; 24 cm 83-915476-2-0