MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH w BOLESŁAWCU


"W skład gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" (art. 41 ust 4). Wprawdzie ustawodawca do tej pory nie sprecyzował zakresu wiedzy1, jaką powinni dysponować członkowie komisji, to jednak należy przyjąć, że ich kwalifikacje i umiejętności powinny odpowiadać zadaniom, jakie realizują. A do ustawowych zadań należą:

  1. inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych ujęte w formie gminnych programów;
  2. podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego;
  3. opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy (limit i lokalizacja punktów, w których sprzedawane i podawane są napoje alkoholowe);
  4. kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych (na podstawie upoważnienia wystawionego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, art. 18 ust. 8 ustawy).

 


Skład Komisji:        

1. Beata Sulska – przewodnicząca Komisji

2. Zofia Szajwaj– sekretarz Komisji

 

Członkowie Komisji:

3. Goleńska Małgorzata

4. Filipowicz Kornel

5. Pokładek Józef

6. Jabłoński Eugeniusz 

7. Dul Paweł

 

 

Komisja przyjmuje zgłoszenia i wszczyna postępowanie w sprawie zastosowania procedury poddania się leczeniu odwykowemu. Wnioski w tej sprawie można składać:

 

  • - w Biurze Obsługi Interesanta - parter biurowca przy  pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1,
  • - drogą pocztową na adres: Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1;  59–700 Bolesławiec.

 

Druki wniosków można pobrać w BOI-u – parter biurowca lub ze strony internetowej Komisji.

 

>>> WNIOSEK DO POBRANIA <<<