Wlen-herb

Transmisja online obrad: TUTAJ

 

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „BÓBR”

Działa na podstawie ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 ze zm).

Związek został zarejestrowany w Rejestrze Związków Międzygminnych, prowadzonych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, w dniu 21 listopada 2008 r. pod pozycją 228.

Statut Związku został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 323 poz. 4295 z 17 grudnia 2008 r. oraz z dnia 21 grudnia 2018 r. poz. 6398.

W czerwcu 2009 roku pomiędzy Skarbem Państwa, a Związkiem Międzygminnym „Bóbr”  została zawarta Umowa nieodpłatnego przeniesienia  własności udziałów. Na mocy podpisanej umowy, Związek Międzygminny „Bóbr”, obejmując 100% ogółu udziałów,  stał się właścicielem PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o.

Członkami Związku są gmina Bolesławiec oraz miasto Bolesławiec.

Związek wykonuje publiczne zadania w zakresie dotyczącym:

 

1)    wodociągów i zaopatrzenia w wodę,


2)    kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków,


3)    ochrony wód podziemnych i powierzchniowych oraz gospodarki zasobami wodnymi,


4)    ochrony środowiska w zakresie dotyczącym wód podziemnych i powierzchniowych, powietrza atmosferycznego, gruntów i lasów,


5)    informacji i edukacji społeczności lokalnej co do dziedzin należących do zakresu działania Związku.